Alumnes matriculats. Per nivells educatius 

Nombre d'alumnes matriculats per nivells educatius, segons la classificació CINE-97 (ISCED) (Classificació Internacional i Estàndard de l'Educació).

 • Nivell 0. L'educació preescolar. Fase inicial de l'ensenyament organitzat, destinada a familiaritzar nens molt petits amb un entorn de tipus escolar. Els programes per a aquest nivell estan dissenyats per a nens de 3 a 6 anys.

  A Catalunya, l'educació infantil abasta de 0 a 5 anys.

 • Nivell 1. Educació primària o primer cicle de l'educació bàsica. Projectes destinats a proporcionar als alumnes una sòlida educació bàsica en lectura, escriptura i aritmètica. Comença a l'edat de 5, 6 o 7 anys. Els programes d'ensenyament primari no requereixen educació formal prèvia, malgrat que cada cop és més comú que els nens hagin assistit a ensenyament preescolar.

  A Catalunya, l'educació primària comença als 6 anys.

 • Nivell 2. Etapa secundària inferior o segon cicle d'educació bàsica. Els continguts d'educació d'aquest cicle solen estar destinats a completar l'educació bàsica iniciada en el nivell 1. Els programes acostumen a seguir un model més orientat per assignatures: els professors estan més especialitzats i generalment imparteixen ensenyament en la seva especialització.

  A Catalunya aquest nivell engloba l'educació secundària obligatòria (ESO), el graduat en educació secundària obligatòria (formació de persones adultes) i l'educació especial (alumnes més grans de 12 anys).

 • Nivell 3. Educació secundària superior. Fase final de l'educació secundària en molts països. En aquest nivell es pot observar una major especialització que en el nivell 2 i sovint cal una major qualificació o especificació del professorat.

  A Catalunya aquest nivell agrupa el batxillerat, els cicles formatius de formació professional de grau mitjà, els cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà, el grau mitjà d'esports, i els Programes de qualificació professional inicial (PQPI).

 • Nivell 4. Postsecundària no terciària. No existeix a l'Estat espanyol.

 • Nivell 5. Primer cicle de l'ensenyament terciari. Aquest nivell consta de programes superiors de contingut educatiu més avançat que els nivells 3 i 4.

  A Catalunya aquest nivell engloba ensenyaments superiors de disseny, conservació i restauració de béns culturals, art dramàtic, grau superior de música, grau superior de dansa, i els cicles formatius de formació professional de grau superior, els cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau superior, el grau superior d'esports, i l'ensenyament universitari.

 • Nivell 6. Segon cicle de l'ensenyament terciari. Nivell reservat als programes d'ensenyament superior que condueixen a una qualificació d'investigació avançada (universitats).

 • Codi UNK. Desconegut

L'any de referència correspon al segon any del curs acadèmic: l'any 2001 correspondria al curs 2000-2001, i així successivament.

A partir del curs 2012-2013 Eurostat implementa una nova classificació CINE-2011 (ISCED).

Les dades són provisionals.

Més informació a:

Fonts:

 • Idescat.
 • Eurostat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Educació
 Alumnes matriculats. Per nivells educatius T
 Estudiants universitaris. Per àmbits d'estudi T
 Població de 20 a 24 anys amb estudis de nivell secundari. Per sexe T
 Població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari. Per sexe Europa 2020 T
 Abandonament prematur dels estudis. Per sexe Europa 2020 T
 Formació permanent de la població de 25 a 64 anys. Per sexe T
 Despesa pública en educació respecte al PIB T

Sou aquí: