Estudiants universitaris. Per àmbits d'estudi 

Nombre de persones que estudien el nivell educatiu corresponent als estudis universitaris o estudis equivalents als nivells 5-6, segons la classificació CINE-97 (ISCED) (Classificació Internacional i Estàndard de l'Educació).

El nivell educatiu terciari es desglossa en els codis 5 i 6 de la CINE-97 (ISCED):

  • Codi 5. Primer cicle de l'ensenyament terciari
  • Codi 6. Segon cicle de l'ensenyament terciari

A Catalunya l'ensenyament terciari engloba ensenyaments superiors de disseny, conservació i restauració de béns culturals, art dramàtic, grau superior de música, grau superior de dansa, i els cicles formatius de formació professional de grau superior, els cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau superior, el grau superior d'esports, i l'ensenyament universitari.

Dins de l'ensenyament universitari s'inclouen els estudis anteriors a l'espai europeu d'educació superior (primer cicle, primer i segon cicle, i segon cicle) i estudis adaptats a l'espai europeu d'educació superior com els graus i els màsters oficials. En canvi, no inclou els estudiants de doctorat. Les dades recullen només els estudis universitaris homologats (oficials).

L'any de referència correspon al segon any del curs acadèmic: l'any 2001 correspondria al curs 2000/01, i així successivament.

A partir del curs 2012-2013 Eurostat implementa una nova classificació CINE-2011 (ISCED).

Les dades són provisionals.

Més informació a:

Fonts:

  • Departament d'Empresa i Coneixement.
  • Eurostat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Educació
 Alumnes matriculats. Per nivells educatius T
 Estudiants universitaris. Per àmbits d'estudi T
 Població de 20 a 24 anys amb estudis de nivell secundari. Per sexe T
 Població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari. Per sexe Europa 2020 T
 Abandonament prematur dels estudis. Per sexe Europa 2020 T
 Formació permanent de la població de 25 a 64 anys. Per sexe T
 Despesa pública en educació respecte al PIB T

Sou aquí: