Consum d'energia primària respecte al PIB 

Aquest indicador és el quocient entre el consum interior brut d'energia i el producte interior brut (PIB).

El consum interior brut d'energia es comptabilitza com la suma del consum interior brut de cinc tipus d'energia: carbó, petroli, gas natural, fonts d'energia renovable i saldo d'intercanvis elèctrics. Les xifres de PIB es prenen a preus constants per tal d'evitar l'impacte de la variació dels preus de tots els béns i serveis generats per l'economia.

Aquest indicador mesura l'eficiència d'energia global d'una economia.

El consum interior brut està mesurat en kep (kilograms equivalents de petroli) per cada 1.000 euros de PIB a preus constants de l'any 2010.

Més informació a:

Fonts:

  • Institut Català d'Energia.
  • Eurostat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial corregit d'efecte calendari T
 Producció d'energia primària T
 Consum d'energia primària sense usos no energètics Europa 2020 T
 Consum d'energia primària. Per productes T
 Consum final d'energia. Per sectors T
 Consum d'energia per habitant T
 Consum d'energia primària respecte al PIB T
 Electricitat obtinguda d'energies renovables T
 Consum d'energia renovable. Percentatge sobre el consum energètic final brut Europa 2020 T

Sou aquí: