Emissions de gasos amb efecte hivernacle 

Aquest indicador mostra les tendències de les emissions totals de gasos amb efecte hivernacle del Protocol de Kyoto causades per l'acció de l'home.

En el context dels compromisos internacionals en el marc de la Convenció marc de canvi climàtic de les Nacions Unides s'avaluen els següents gasos amb efecte d'hivernacle: diòxid de carboni (CO2), metà (CH4), òxid nitrós (N2O), i els anomenats gasos fluorats (hidrofluorocarburs, perfluorocarburs, l'hexafluorur de sofre (SF6), i el trifluorur de nitrogen (NF3)). Aquests gasos s'agreguen a una única unitat utilitzant factors de potencial d'escalfament global (GWP) específics de gas. A partir dels inventaris de l'any 2013, s'utilitzen els potencials d'escalfament globals publicats en el 4t informe d'avaluació de l'IPCC de 2007.

Les emissions de gasos amb efecte hivernacle agregades s'expressen en unitats equivalents de CO2.

La UE es proposa aconseguir l'any 2020 al menys una reducció del 20% d'aquestes emissions de gasos amb efecte hivernacle en relació amb el 1990.

Aquest objectiu implica:

  • una reducció del 21% en les emissions dels sectors coberts pel RCCDE (règim de comerç d'emissions), tot comparant l'any 2005 amb el 2020;
  • una reducció del 10% en les emissions dels sectors no coberts pel RCCDE. Per tal d'assolir aquest objectiu del 10% del total, cada estat membre ha hagut d'acceptar uns límits en l'emissió de gasos amb efecte hivernacle específics de cada país per a l'any 2020 respecte al 2005 (Decisió del Consell 2009/406/EC).

Més informació a:

Fonts:

  • Departament de Territori i Sostenibilitat. Oficina Catalana del Canvi Climàtic.
  • Eurostat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Medi ambient
 Residus municipals. Generació T
 Residus municipals. Per tipus de tractament T
 Emissions de gasos amb efecte hivernacle Europa 2020 T
 Contaminació de l'aire T

Sou aquí: