Consum d'energia renovable. Percentatge sobre el consum energètic final brut 

Les fonts d'energia renovables són aquelles que es renoven de manera natural. Les renovables no combustibles són l'energia hidràulica, la marina, la geotermal, l'eòlica i la solar. Les renovables combustibles són els biodièsels i les obtingudes de la gestió dels residus municipals.

Aquest indicador es calcula basant-se en les estadístiques incloses en el Reglament d'Estadístiques d'Energia . Es podria considerar una estimació de l'indicador descrit a la Directiva 2009/28/EC , ja que el sistema estadístic per a tecnologies d'energia renovable no està encara totalment desenvolupat per complir els requisits d'aquesta Directiva. Tot i això, fins ara la contribució d'aquestes tecnologies és gairebé marginal.

Es pot trobar més informació sobre la metodologia de càlcul de l'energia renovable i les estadístiques d'energia anuals d'Eurostat a la Directiva d'Energia Renovable 2009/28/EC , el Reglament d'Estadístiques d'Energia 1099/2008 i a DG ENERGY plataforma transparent .

Més informació a:

Fonts:

  • Institut Català d'Energia.
  • Eurostat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial corregit d'efecte calendari T
 Producció d'energia primària T
 Consum d'energia primària sense usos no energètics Europa 2020 T
 Consum d'energia primària. Per productes T
 Consum final d'energia. Per sectors T
 Consum d'energia per habitant T
 Consum d'energia primària respecte al PIB T
 Electricitat obtinguda d'energies renovables T
 Consum d'energia renovable. Percentatge sobre el consum energètic final brut Europa 2020 T

Sou aquí: