Consum d'energia primària sense usos no energètics 

El consum d'energia primària sense usos no energètics mesura la demanda d'energia total d'un país. Considera el consum del mateix sector de l'energia, les pèrdues que es produeixen en la seva transformació (per exemple, de petroli o gas a electricitat) i distribució, i el consum que en fan els consumidors finals. Exclou les fonts d'energia utilitzades per a usos no energètics, com ara el petroli utilitzat per a la fabricació de plàstics.

Aquesta xifra és rellevant per mesurar el consum d'energia real i per poder comparar-la amb els objectius d'estalvi d'energia per a l'any 2020, segons la Directiva 2012/27/EU. Aquest objectiu fa referència a una reducció del 20% del consum d'energia primària sense usos no energètics per a l'any 2020 respecte d'aquest mateix consum si no s'haguessin aplicat polítiques d'estalvi i eficiència energètica.

Més informació a:

Fonts:

  • Institut Català d'Energia.
  • Eurostat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial corregit d'efecte calendari T
 Producció d'energia primària T
 Consum d'energia primària sense usos no energètics Europa 2020 T
 Consum d'energia primària. Per productes T
 Consum final d'energia. Per sectors T
 Consum d'energia per habitant T
 Consum d'energia primària respecte al PIB T
 Electricitat obtinguda d'energies renovables T
 Consum d'energia renovable. Percentatge sobre el consum energètic final brut Europa 2020 T

Sou aquí: