Consum d'energia primària. Per productes 

El consum d'energia primària és la demanda total d'energia d'un país o regió. Representa la quantitat d'energia necessària per satisfer el consum intern de l'àrea geogràfica considerada. Inclou el consum d'energia que fa el mateix sector energètic, les pèrdues associades a la transformació i distribució, el consum d'energia fet pels consumidors finals, i té en compte les diferències estadístiques que hi pugui haver.

Es calcula com la suma de la producció primària, els productes recuperats, les importacions netes, la variació d'estocs, i es resta a aquesta quantitat el subministrament de combustible a vaixells de transport marítim internacional.

Més informació a:

Fonts:

  • Institut Català d'Energia.
  • Eurostat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial corregit d'efecte calendari T
 Producció d'energia primària T
 Consum d'energia primària sense usos no energètics Europa 2020 T
 Consum d'energia primària. Per productes T
 Consum final d'energia. Per sectors T
 Consum d'energia per habitant T
 Consum d'energia primària respecte al PIB T
 Electricitat obtinguda d'energies renovables T
 Consum d'energia renovable. Percentatge sobre el consum energètic final brut Europa 2020 T

Sou aquí: