Creixement total de la població 

Diferència entre la població a l'inici i al final d'un període. És igual a la suma algebraica entre l'increment natural i la migració neta (incloent-hi correccions). Hi ha canvi negatiu quan aquests dos components són negatius o quan un és negatiu i té un valor absolut més alt que l'altre.

La taxa de creixement es calcula com a quocient entre la variació de la xifra d'habitants al llarg d'un any i la població mitjana d'aquest mateix any. El valor s'expressa per mil habitants.

Les dades de Catalunya s'han calculat amb estimacions de població. A partir de l'any 2012 les estadístiques de naixements i defuncions incorporen els esdeveniments de població resident a Catalunya que han estat inscrits en altres comunitats autònomes.

Més informació a:

Fonts:

  • Idescat.
  • Eurostat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Xifres de població
 Densitat de població a 1 de gener T
 Població a 1 de gener. Per sexe T
 Població a 1 de gener. Per grups d'edat T
 Dones per cada 100 homes T
 Creixement total de la població T

Sou aquí: