Població projectada a 1 de gener. Índex base 2013=100 RSS 

Les projeccions de població s'han elaborat amb el mètode dels components. Aquest mètode consisteix a afegir anualment a la piràmide de partida els components del creixement demogràfic (naixements, defuncions, immigracions i emigracions). La piràmide de partida de les noves projeccions és la població postcensal estimada a 1 de gener de 2013, calculada a partir de la informació del Cens del 2011 i del moviment demogràfic 2011-2012. La data de referència de les poblacions projectades és l'1 de gener de cada any. La desagregació territorial està constituïda per Catalunya, els àmbits del Pla territorial, les províncies, les comarques i el municipi de Barcelona. L'horitzó temporal de les projeccions de Catalunya és el 2051, mentre que per a les projeccions territorials és el 2021. Es considera que els resultats s'han de valorar sobretot a mitjà termini (horitzó 2026), atès que l'evolució futura dels components del creixement, i en particular de la migració, és molt incerta.

Respecte a l'evolució futura dels components, s'han considerat tres hipòtesis (alta, mitjana i baixa) per a cada un d'ells: fecunditat, esperança de vida, migració amb la resta d'Espanya, migració amb l'estranger i migració interna.

S'han definit tres escenaris (o combinació d'hipòtesis). L'escenari mitjà suposa una combinació de fecunditat mitjana, esperança de vida mitjana i migració mitjana. Aquest escenari pretén reflectir l'evolució que es considera més probable del creixement i l'estructura demogràfica a Catalunya, d'acord amb les dades recents.

Els escenaris alt i baix ofereixen la possibilitat d'avaluar els nivells de població màxima i mínima que Catalunya podria presentar en el futur. En l'escenari alt es combinen fecunditat alta, esperança de vida alta i migració alta. L'escenari baix inclou una migració baixa (amb la resta d'Espanya i amb l'estranger), una fecunditat baixa i una esperança de vida baixa.

Les projeccions de població es basen en el Cens i no en el Padró. El Cens de població, les Estimacions de població i les Projeccions de població són fonts de caràcter estadístic que tenen per objectiu establir la sèrie de població resident en cada moment a Catalunya. El Padró d'habitants és una font amb finalitat administrativa i les seves xifres són declarades oficials pel Govern de l'Estat. Les xifres que s'obtenen del Padró són sistemàticament superiors a les que produeixen les estimacions de població, en part perquè el padró no recull prou exhaustivament les sortides cap a l'estranger. Les xifres de població projectada per als anys futurs s'hauran de comparar amb les altres fonts estadístiques: el Cens de població i les Estimacions de població.

La base de dades de municipis i comarques del web de l'Idescat ofereix els resultats de les piràmides projectades per sexe i edat simple de Catalunya (període 2013-2051) i dels àmbits del Pla territorial, les províncies, les comarques i el municipi de Barcelona (període 2013-2026). També hi ha disponible al web de l'Idescat un document en format Acrobat Reader que presenta una visió global de les hipòtesis i els principals resultats de les projeccions.

Les dades de la Unió Europea corresponen als 28 estats.

Les dades de les projeccions han estat actualitzades a l'octubre de 2014.

Més informació a:

  • Projeccions de població. Idescat.
  • Projeccions de població 2013-2051. Principals resultats. Idescat.
  • Proyecciones de la población de España 2014-2064. INE.

Fonts:

  • Idescat.
  • INE.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Projeccions
 Població projectada a 1 de gener T
 Població projectada a 1 de gener. Índex base 2013=100 T
 Població projectada a 1 de gener. Per grups d'edat T
 Població activa projectada. Per sexe T
 Població activa projectada. Per grups d'edat T
 Llars projectades segons la grandària a 1 de gener T

Sou aquí: