Llars projectades segons la grandària a 1 de gener RSS 

Les Projeccions de llars constitueixen una operació estadística de l'Idescat que proporciona informació sobre l'evolució futura del nombre i de la grandària de les llars. Es tracta de projeccions derivades a partir de les Projeccions de població de Catalunya (base 2013) per sexe i edat, i territori de residència, a les quals s'apliquen determinats supòsits per determinar la distribució de la població en llars.

Aquestes projeccions han estat actualitzades amb la informació de les Estimacions de població a 1 de gener de 2016, que recullen el moviment demogràfic registrat del període 2013-2015.

Pel que fa a l'horitzó temporal de les Projeccions de llars de Catalunya, s'ofereixen dades per a tots els anys del període 2016-2036, mentre que l'horitzó temporal de les projeccions territorials (àmbits del Pla territorial, províncies, comarques i Aran) les dades són del període 2016-2026.

Els resultats de les Projeccions de llars s'ofereixen segons quatre escenaris d'evolució: els tres primers escenaris (baix, mitjà i alt) combinen les tres hipòtesis de propensions amb la població derivada de l'escenari mitjà de les Projeccions de població vigents de Catalunya, mentre que el quart escenari (variant alta de població) combina la hipòtesi mitjana de propensions amb l'escenari alt de la població.

  • Escenari baix: Propensions baixes i població mitjana.
  • Escenari mitjà: Propensions mitjanes i població mitjana.
  • Escenari alt: Propensions altes i població mitjana.
  • Escenari de la variant alta de població: Propensions mitjanes i població alta.

L'escenari mitjà es considera l'escenari principal o de referència. L'escenari de la variant alta de població és especialment rellevant en cas d'una evolució de creixement ràpid de la població.

La data de referència de les Projeccions de llars és l'1 de gener de cada any.

Més informació a:

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Projeccions
 Població projectada a 1 de gener T
 Població projectada a 1 de gener. Índex base 2013=100 T
 Població projectada a 1 de gener. Per grups d'edat T
 Població activa projectada. Per sexe T
 Població activa projectada. Per grups d'edat T
 Llars projectades segons la grandària a 1 de gener T

Sou aquí: