Despeses del sistema de protecció social RSS 

Les dades sobre protecció social han estat elaborades d'acord amb la metodologia SEEPROS que impulsa l'Eurostat. Aquesta metodologia, que va ser sotmesa a una reforma important l'any 1996, parteix d'una concepció molt àmplia de la protecció social en què es preveu tant l'acció de les entitats públiques com la de les privades, sempre que es realitzi amb l'objectiu de protegir un tercer i que no existeixi una contrapartida equivalent i simultània de la persona protegida.

L'objectiu de la metodologia és, fonamentalment, aconseguir xifres comparables entre diferents països, independentment de la diversitat de formes que adopten els sistemes de protecció social corresponents.

Com totes les sèries estadístiques d'elaboració complexa i que depenen d'un nombre significatiu de fonts i altres resultats, aquestes dades presenten certes dificultats d'actualització i estabilització. Si a aquest fet hi afegim que la metodologia SEEPROS ha anat precisant alguns dels seus criteris, això explica l'aparició de diferències amb sèries estadístiques publicades anteriorment.

L'indicador més utilitzat per efectuar comparacions internacionals és la proporció del PIB destinada a aquesta finalitat. D'altra banda, per a comparacions en xifres absolutes s'utilitzen les unitats de poder de compra (UPC), que eliminen la influència dels diferents nivells de preus. S'ha utilitzat la mateixa taxa de conversió a UPC per al conjunt de l'Estat que per a Catalunya.

Simbologia:

: No disponible

Més informació a:

  • Els comptes de protecció social. Idescat.
  • Anuario de Estadísticas Laborales. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
  • Dépenses et recettes de protections sociales. Eurostat.

Fonts:

  • Idescat.
  • Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
  • Eurostat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Protecció social
 Pensions contributives de la Seguretat Social. Per tipus T
 Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipus T
 Pensions per incapacitat permanent o invalidesa T
 Prestacions per atur. Per tipus T
 Despeses del sistema de protecció social T
 Finançament del sistema de protecció social T
 Principals magnituds de protecció social T
 Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat T

Sou aquí: