Finançament del sistema de protecció social RSS 

Les dades sobre protecció social han estat elaborades d'acord amb la metodologia SEEPROS, en la seva versió del 1996, que impulsa l'Eurostat i ja ressenyada en la nota metodològica de la fitxa de Despeses del sistema de protecció social.

Com en el cas de les despeses, aquestes dades també presenten certes dificultats d'actualització i estabilització, amb diferències en sèries publicades anteriorment. Això és degut al fet que la metodologia SEEPROS ha anat precisant alguns aspectes de la seva aplicació, amb els consegüents ajustos en les nostres dades.

En el cas del finançament és determinant el criteri que s'utilitzi per territorialitzar les aportacions de l'Estat central a la Seguretat Social. En aquests comptes s'ha utilitzat el criteri d'efectuar una estimació en proporció al nombre d'afiliats. Aquesta opció ens condueix a presentar un superàvit comptable aproximat que cal entendre com l'escreix entre els ingressos de la Tresoreria General de la Seguretat Social (i la resta de fonts d'ingressos marginals del sistema) a Catalunya i les despeses realitzades per tot el sistema (INSS, ISM, SCS, ICS, ICASS, INEM, etc.).

L'existència d'una base solidària sobre la qual s'estructura la Seguretat Social en el conjunt de l'Estat dificulta l'elaboració dels comptes d'una comunitat autònoma.

Més informació a:

  • Els comptes de la protecció social. Idescat.
  • Anuario de Estadísticas Laborales. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
  • Dépenses et recettes de protections sociales. Eurostat.

Fonts:

  • Idescat.
  • Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
  • Eurostat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Protecció social
 Pensions contributives de la Seguretat Social. Per tipus T
 Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipus T
 Pensions per incapacitat permanent o invalidesa T
 Prestacions per atur. Per tipus T
 Despeses del sistema de protecció social T
 Finançament del sistema de protecció social T
 Principals magnituds de protecció social T
 Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat T

Sou aquí: