Residus municipals RSS 

S'entén per residu qualsevol substància o objecte de què el posseïdor es desprèn o té la intenció o l'obligació de desprendre's. Els residus municipals són residus generats en domicilis particulars, comerços, oficines i serveis, o residus que no tenen la qualificació de perillosos i que per la seva naturalesa o composició poden assimilar-se als que es produeixen en llocs o en activitats diferents (neteja de la via pública, zones verdes, animals domèstics morts, residus i runes procedents d'obres menors de la construcció).

El coeficient de generació de residus correspon al nombre de quilograms diaris de residus generats per habitant. Per al seu càlcul s'ha utilitzat la població padronal.

Les taules mostren la destinació primària dels residus recollits barrejats o fracció resta i la quantitat bruta dels residus recollits selectivament.

La quantitat de residus entrats a les instal·lacions de tractament inclou el rebuig que finalment entra a les instal·lacions de deposició controlada o d'incineració.

La recollida selectiva bruta inclou els impropis (és a dir, aquells residus que no corresponen a la fracció residual objecte de recollida).

Simbologia:

: No disponible

Més informació a:

  • Agència de Residus de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat.
  • Anuari Estadístic de Catalunya. Idescat.
  • Anuario de Estadística. Anual. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Fonts:

  • Agència de Residus de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat.
  • Anuario de Estadística. Anual. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Medi ambient
 Residus municipals T
 Residus industrials T
 Subministrament d'aigua potable T
 Tractament de les aigües residuals T
 Indicadors econòmics de l'aigua T
 Qualitat de les aigües de bany litorals T
 Espais naturals protegits T
 Incendis forestals T
 Repoblacions forestals T

Sou aquí: