Indicadors econòmics de l'aigua RSS 

El subministrament d'aigua potable és un dels serveis bàsics per al desenvolupament demogràfic, social i econòmic d'una societat, i la seva prestació té caràcter obligatori per part dels poders públics. És un servei de competència municipal que pot ser gestionat, directament o indirectament, a través de societats mixtes o concessions. També pot ser gestionat per ens supramunicipals d'àmbit local o autonòmic.

Pel que fa a la recollida i tractament de les aigües residuals, responsabilitat també d'ajuntaments i entitats locals, la seva obligatorietat va ser definitivament impulsada amb la promulgació de la Directiva comunitària 91/271/CE, que va posàar en marxa el Pla nacional de sanejament i depuració, com a eina per a la planificació d'infraestructures de sanejament i depuració de les aigües residuals.

A partir de l'any 2004, hi ha un canvi de metodologia i es produeixen algunes variacions en les dades de recollida i tractament de les aigües residuals, pel fet que s'hi incorporen les aigües residuals no procedents de la xarxa de distribució (pluvials o altres procedències), mentre que fins al 2003 es recollia exclusivament la informació sobre les aigües residuals procedents de la mateixa xarxa.

Tant les dades de Catalunya com les d'Espanya provenen de l'Enquesta sobre el subministrament i tractament d'aigües que l'Institut Nacional d'Estadística (INE) fa anualment.

Valor unitari de l'aigua: es defineix com el quocient entre els ingressos pel servei realitzat (import recaptat en concepte de subministrament, clavegueram i depuració) i el volum d'aigua consumit pels usuaris (tant llars com sector serveis i indústria).

Més informació a:

  • Agència Catalana de l'Aigua. Departament de Territori i Sostenibilitat.
  • Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en España. Anual. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
  • Anuari Estadístic de Catalunya. Idescat.
  • Enquesta sobre el subministrament i el tractament d'aigües. INE.

Font:

  • INE.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Medi ambient
 Residus municipals T
 Residus industrials T
 Subministrament d'aigua potable T
 Tractament de les aigües residuals T
 Indicadors econòmics de l'aigua T
 Qualitat de les aigües de bany litorals T
 Espais naturals protegits T
 Incendis forestals T
 Repoblacions forestals T

Sou aquí: