Qualitat de les aigües de bany litorals RSS 

L'estudi de l'estat de les aigües litorals es duu a terme tenint en compte la qualitat microbiològica de les aigües de bany.

El terme zona de bany es refereix a les aigües de bany d'una platja o cala, en les que s'ha establert, oficialment, un Punt de Mostreig (PM) per efectuar, periòdicament durant cada temporada de bany, el control analític de la qualitat microbiològica de l'aigua. És per això que el nombre de zones de bany, coincideix sempre amb el nombre de punts de mostreig (són dos termes numèricament coincidents).

En canvi, el nombre de zones de bany és sempre superior al nombre de platges perquè una platja pot tenir, en funció de les seves dimensions i/o característiques ambientals, més d'un punt de mostreig o zona de bany (al litoral de Catalunya hi ha unes 15 platges amb més d'un punt de mostreig).

Fins l'any 2007, el control i l'avaluació de la qualitat microbiològica de les aigües de bany a Catalunya es van fer amb els criteris establerts a la Directiva del Consell, de 8 de desembre de 1975, relativa a la qualitat de les aigües de bany, 76/160/CEE. A partir del 2008, l'anterior directiva queda derogada per la Directiva 2006/7/CE.

La metodologia per a l'obtenció de les dades consisteix en la definició prèvia d'una xarxa de control de platges, en la qual per a cada platja s'estableixen un o més punts de mostreig representatius de la zona de bany a controlar. Amb una periodicitat quinzenal, durant els mesos d'estiu es procedeix a la recollida de mostres d'aigua en els punts de mostreig prèviament definits per fer posteriorment, en el laboratori, les anàlisis microbiològiques pertinents.

Simbologia:

: No disponible

Més informació a:

Fonts:

  • Agència Catalana de l'Aigua.
  • Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Medi ambient
 Residus municipals T
 Residus industrials T
 Subministrament d'aigua potable T
 Tractament de les aigües residuals T
 Indicadors econòmics de l'aigua T
 Qualitat de les aigües de bany litorals T
 Espais naturals protegits T
 Incendis forestals T
 Repoblacions forestals T

Sou aquí: