Producte interior brut (PIB pm). Base 2000. OfertaM 

Catalunya. III trimestre 2011
        Trimestre actual        Trimestre anterior
        corregit        dades        cicle-        corregit        dades        cicle-
        d'estacionalitat        brutes        tendència        d'estacionalitat        brutes        tendència
PIB. Variació interanual   0,7   0,8   0,7   0,9   0,60,9
Agricultura   1,4   1,3   0,9   0,9   0,60,8
Indústria   2,0   2,4   1,6   0,5   0,01,0
Construcció   -4,7   -4,5   -4,7   -4,6   -4,7-4,8
Serveis   1,1   1,0   1,2   1,5   1,21,5
Impostos nets sobre productes   0,9   0,9   0,7   2,4   2,41,4
       
PIB. Variació intertrimestral   0,1   -4,7   0,2   0,1   5,30,1

Font: Idescat.

Amunt
Espanya. III trimestre 2011
        Trimestre actual        Trimestre anterior
        corregit        dades        cicle-        corregit        dades        cicle-
        d'estacionalitat        brutes        tendència        d'estacionalitat        brutes        tendència
PIB. Variació interanual   0,8   0,7   :   0,8   0,8:
Agricultura   0,0   0,1   :   0,2   0,3:
Indústria   3,1   1,9   :   2,4   1,8:
Construcció   -2,9   -2,1   :   -3,1   -2,2:
Serveis   0,8   1,0   :   0,9   1,1:
Impostos nets sobre productes   1,2   2,3   :   2,4   2,4:
       
PIB. Variació intertrimestral   0,0   -5,7   :   0,2   3,9:

Font: INE.

: No disponible.

Nota: Les estimacions trimestrals d'Espanya es refereixen a la nova base comptable 2008 i revisen totes les sèries disponibles. El canvi de base també ha comportat l'adopció de la nova CCAE-2009, raó per la qual els sectors d'activitat no són estrictament comparables a Catalunya i Espanya.


Comentari

El producte interior brut (PIB) corregit d'efectes estacionals i de calendari va augmentar al tercer trimestre del 2011 un 0,7% interanual a Catalunya. Per sectors d'activitat, s'observa que la indústria (2%), els serveis (1,1%) i l'agricultura (1,4%) creixen respecte al tercer trimestre del 2010; en canvi, la construcció registra una taxa de variació interanual negativa del 4,7%. A Espanya, el PIB corregit d'efectes d'estacionalitat va augmentar un 0,8% respecte al mateix període de l'any anterior. En termes intertrimestrals, el PIB de Catalunya augmenta un 0,1%.

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2011): 22 de desembre del 2011.

Sèries revisades amb data 20 de setembre del 2012.

Més informació a:

 Producte interior brut. Base 2000. Oferta. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Comptes econòmics anuals de Catalunya. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Macromagnituds
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta T
 Producte interior brut (Base 2010). Demanda T
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Avanç T
 Producte interior brut (PIB). Base 2008. Oferta T
 Producte interior brut (PIB). Base 2008. Demanda T
 Producte interior brut (PIB pm). Base 2000. Oferta T
 Producte interior brut (PIB pm). Base 2000. Demanda T