Indicadors de conjuntura econòmica RSS 

Giny de Darrers indicadors
Aquesta informació ja no està disponible.
Trieu un indicador

TemesCultura · Llengua

IndicadorsPoblació ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional RSS
IV trimestre 2016
TemesTreball

IndicadorsPoblació ocupada. Per sectors d'activitat RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsPoblació ocupada en la indústria RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsPoblació ocupada en la construcció. Per situació professional RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsPoblació ocupada en els serveis RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsPoblació ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsPoblació ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsPoblació assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsTaxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsHabitatges familiars. Relació amb l'activitat RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsAfiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat RSS
Març 2017
IndicadorsAtur registrat. Per sexe i grups d'edat RSS
Març 2017
IndicadorsAfiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsAtur registrat. Per sectors d'activitat RSS
Març 2017
IndicadorsLlocs de treball vacants. Per sectors d'activitat RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsCost laboral. Per components RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsCost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsCost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsCost laboral. Hores per treballador i mes RSS
IV trimestre 2016
TemesIngressos i consum de les llars

IndicadorsMatriculació de turismes RSS
Març 2017
TemesMacromagnituds

IndicadorsProducte interior brut (Base 2010). Oferta RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsProducte interior brut (Base 2010). Demanda RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsProducte interior brut (Base 2010). Oferta. Avanç RSS
IV trimestre 2016
TemesEmpreses · Finances

IndicadorsÍndex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) RSS
II trimestre 2017
IndicadorsIndicadors de clima empresarial RSS
I trimestre 2017
IndicadorsCreació i dissolució de societats mercantils RSS
Març 2017
IndicadorsAmpliació de capital de societats mercantils RSS
Març 2017
IndicadorsProcediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs RSS
IV trimestre 2016
TemesInversió i comerç exterior

IndicadorsExportacions. Per destinació econòmica dels béns RSS
Gener 2017
IndicadorsExportacions. Per branques d'activitat RSS
Gener 2017
IndicadorsExportacions. Per àrees geogràfiques i països RSS
Gener 2017
IndicadorsExportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsExportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsImportacions. Per destinació econòmica dels béns RSS
Gener 2017
IndicadorsImportacions. Per branques d'activitat RSS
Gener 2017
IndicadorsImportacions. Per àrees geogràfiques i països RSS
Gener 2017
IndicadorsImportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsImportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsClima exportador RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsÍndex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya RSS
III trimestre 2016
IndicadorsÍndex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats RSS
III trimestre 2016
IndicadorsÍndex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats RSS
III trimestre 2016
IndicadorsInversió estrangera. Per branques d'activitat RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsInversió estrangera. Per àrees geogràfiques RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsInversió a l'estranger. Per branques d'activitat RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsInversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques RSS
IV trimestre 2016
TemesPreus

IndicadorsÍndex de preus de consum (IPC) RSS
Març 2017
IndicadorsÍndex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials RSS
Març 2017
IndicadorsÍndex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions RSS
Març 2017
TemesRecerca · Tecnologia

IndicadorsExportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsExportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsImportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsImportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques RSS
IV trimestre 2016
TemesComerç · Serveis

IndicadorsIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) RSS
Febrer 2017
IndicadorsIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN) RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsÍndex de vendes en grans superfícies (IVGS) RSS
Febrer 2017
IndicadorsÍndexs de comerç al detall (ICD) RSS
Febrer 2017
IndicadorsPoblació ocupada en els serveis RSS
IV trimestre 2016
TemesConstrucció

IndicadorsHabitatges en construcció (visats d'obra) RSS
Gener 2017
IndicadorsLicitació oficial d'obres (data de publicació) RSS
Febrer 2017
IndicadorsLicitació oficial d'obres (data d'obertura) RSS
Març 2017
IndicadorsÍndex de costos de construir RSS
Agost 2016
IndicadorsIndicadors del ciment RSS
Març 2017
IndicadorsHipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions per tipus de finques RSS
Febrer 2017
IndicadorsPoblació ocupada en la construcció. Per situació professional RSS
IV trimestre 2016
TemesIndústria · Energia

IndicadorsÍndex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari RSS
Febrer 2017
IndicadorsÍndex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials RSS
Febrer 2017
IndicadorsÍndex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions RSS
Febrer 2017
IndicadorsÍndex de volum de negoci a la indústria (IVNI) RSS
Febrer 2017
IndicadorsÍndex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) RSS
Febrer 2017
IndicadorsÍndex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials RSS
Març 2017
IndicadorsÍndex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions RSS
Març 2017
IndicadorsMatriculació de vehicles industrials RSS
Març 2017
IndicadorsIndicador de clima industrial (ICI) RSS
Març 2017
IndicadorsFacturació d'energia elèctrica. Per sectors RSS
Març 2017
IndicadorsPoblació ocupada en la indústria RSS
IV trimestre 2016
TemesTransport

IndicadorsTransport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei RSS
Març 2017
IndicadorsTransport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei RSS
Març 2017
IndicadorsTransport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors RSS
Febrer 2017
IndicadorsMatriculació de turismes RSS
Març 2017
TemesTurisme

IndicadorsEstabliments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació RSS
Març 2017
IndicadorsEstabliments hotelers. Viatgers. Per procedència RSS
Març 2017
IndicadorsEstabliments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories RSS
Març 2017
IndicadorsEstabliments hotelers. Pernoctacions RSS
Març 2017
IndicadorsEstabliments hotelers. Pernoctacions. Per procedència RSS
Març 2017
IndicadorsEstabliments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories RSS
Març 2017
IndicadorsEstabliments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories RSS
Març 2017
IndicadorsIndicadors de rendibilitat del sector hoteler RSS
Març 2017
IndicadorsCàmpings. Viatgers i grau d'ocupació RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsCàmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsCàmpings. Pernoctacions RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsCàmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsCàmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsTurisme rural. Viatgers i grau d'ocupació RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsTurisme rural. Viatgers. Per marques turístiques RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsTurisme rural. Pernoctacions RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsTurisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsTurisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsTuristes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència
IV trimestre 2015
IndicadorsVisitants estrangers RSS
Febrer 2017
IndicadorsIndicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya RSS
II trimestre 2015
IndicadorsTuristes estrangers. Per país de residència habitual RSS
Febrer 2017
IndicadorsIndicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya RSS
II trimestre 2015
IndicadorsTuristes estrangers. Despesa declarada RSS
Febrer 2017
IndicadorsPoblació ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional RSS
IV trimestre 2016

Les fletxes vermelles destaquen els indicadors que s'han carregat en els darrers dies.