Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI)M RSS 

Catalunya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IECI)   109,6   5,39,5
Productes industrials   109,7   3,37,6
     béns de consum   101,6   2,86,5
     béns d'equipament   133,3   0,96,4
     béns intermedis   105,2   5,59,4
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.

Amunt
Espanya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IECI)   107,6   5,18,3
Productes industrials   107,9   2,35,3
     béns de consum   99,0   1,34,6
     béns d'equipament   131,2   0,03,7
     béns intermedis   100,8   5,27,3
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.

Notes:

- Els grans sectors industrials (desagregació per destinació econòmica dels béns) es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees.

- Índex d'entrada de comandes a la indústria dels productes industrials no inclou l'energia (divisions 06, 19 i 35 de la CCAE-09).

- Les dades dels tretze darrers mesos són provisionals.


Comentari

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) ha augmentat un 5,3% interanual a Catalunya al febrer del 2017. Si es compten només els productes industrials, sense l'energia, l'índex mostra un increment del 3,3% amb relació al mateix mes de 2016. Per tipus de béns, respecte al mateix mes de l'any anterior, creixen tant els bens intermedis (5,5%), com els béns de consum (2,8%) i els d'equipament (0,9%). A Espanya l'IECI augmenta un 5,1% respecte a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (febrer 2017): 24 d'abril del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T