Turistes estrangers. Despesa declaradaM RSS 

Catalunya. Gener 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Despesa total (milions d'euros)   823   -7,7   -0,9-0,9
Despesa mitjana per persona (euros)   968   8,3   0,90,9
Despesa mitjana diària per persona (euros)   163   9,0   5,85,8

Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.


Notes:

- Es considera la despesa dels turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.

- Les dades dels darrers 12 mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Gener 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Despesa total (milions d'euros)   4.252   514,6   13,813,8
Despesa mitjana per persona (euros)   1.089   29,0   2,82,8
Despesa mitjana diària per persona (euros)   129   7,0   5,85,8

Font: INE. Enquesta de despesa turística.


- Les dades dels darrers 12 mesos són provisionals.


Comentari

Els turistes estrangers van fer una despesa total a Catalunya de 823 milions d'euros al mes de gener de 2017, xifra que suposa un decrement del 0,9% respecte al mateix mes de l'any anterior. La despesa mitjana per persona va ser de 968 euros (que suposa una variació interanual del 0,9%) i la despesa mitjana diària per persona va ser de 163 euros, un 5,8% més. A Espanya, la despesa declarada pels turistes estrangers va ascendir a 4.252 milions d'euros, un 13,8% més que el mateix mes de 2016. La despesa per persona i viatge va augmentar un 2,8%, i la despesa mitjana diària per persona va pujar un 5,8%.

Data de publicació:

Darrer període (gener 2017): 3 de març del 2017.

Més informació a:

 Despesa del turisme estranger. Dades detallades. Idescat.
 Turistes estrangers (sèrie anual 2004-2015). Despesa declarada. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Visitants estrangers T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Població ocupada en el sector turístic T