Visitants estrangersM RSS 

Catalunya. Gener 2017
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Visitants   1.298,6   100,0   -257,6   -16,6-16,6
Turistes   850,5   65,5   -15,4   -1,8-1,8
Excursionistes   448,2   34,5   -242,2   -35,1-35,1
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.


Notes:

- Es consideren els visitants residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.

- Les dades dels darrers 12 mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Gener 2017
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Visitants   6.210,2   100,0   76,9   1,31,3
Turistes   3.904,3   62,9   377,8   10,710,7
Excursionistes   2.305,9   37,1   -300,9   -11,5-11,5
Unitats: Milers.

Font: INE. Estadística de moviments turístics en frontera.


- Les dades dels darrers 12 mesos són provisionals.


Comentari

El nombre de visitants estrangers que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya va ser de 1.298,6 milers al mes de gener de 2017, un 16,6% menys que al mateix mes de l'any anterior. D'aquests visitants, 850,5 milers eren turistes, és a dir, van pernoctar a Catalunya, mentre que 448,2 milers eren excursionistes. Això suposa un decrement de l'1,8% dels turistes i del 35,1% dels excursionistes. A Espanya va augmentar el nombre de visitants estrangers (1,3%) i el de turistes (10,7%), mentre que el d'excursionistes baixa un 11,5%.

Data de publicació:

Darrer període (gener 2017): 28 de febrer del 2017.

Més informació a:

 Turisme estranger. Dades detallades. Idescat.
 Visitants extrangers. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Visitants estrangers (sèrie anual 2004-2015). Turistes i altres visitants. Per procedència. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Demanda turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Visitants estrangers T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Població ocupada en el sector turístic T