Visitants estrangersM RSS 

Catalunya. Desembre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Visitants   1.575,3   100,0   :   -9,0-7,9
Turistes   956,0   60,7   :   7,44,0
Excursionistes   619,2   39,3   :   -26,3-24,1
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.

: No disponible.

Notes:

- Es consideren els visitants residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.

- Les taxes de variació són taxes enllaçades facilitades per l'INE.

- Les dades són provisionals.

Amunt
Espanya. Desembre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Visitants   6.863,2   100,0   :   6,95,6
Turistes   3.979,7   58,0   :   13,310,3
Excursionistes   2.883,5   42,0   :   -0,7-2,3
Unitats: Milers.

Font: INE. Estadística de moviments turístics en frontera.

: No disponible.

- Les dades són provisionals.


Comentari

El nombre de visitants estrangers que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya va ser de 1.575,3 milers al mes de desembre de 2016, un 9% menys que al mateix mes de l'any anterior. D'aquests visitants, 956 milers eren turistes, és a dir, van pernoctar a Catalunya, mentre que 619,2 milers eren excursionistes. Això suposa un increment del 7,4% dels turistes i un decrement del 26,3% dels excursionistes. A Espanya va augmentar el nombre de visitants estrangers (6,9%) i el de turistes (13,3%), mentre que el d'excursionistes baixa un 0,7%.

Data de publicació:

Darrer període (desembre 2016): 31 de gener del 2017.

Més informació a:

 Turisme estranger. Dades detallades. Idescat.
 Visitants extrangers. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Visitants estrangers (sèrie anual 2004-2015). Turistes i altres visitants. Per procedència. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Demanda turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Visitants estrangers T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Població ocupada en el sector turístic T