Visitants estrangersM RSS 

Catalunya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Visitants   1.474,1   100,0   -124,4   -7,8-12,1
Turistes   986,1   66,9   55,8   6,02,2
Excursionistes   487,9   33,1   -180,1   -27,0-31,1
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.


Notes:

- Es consideren els visitants residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.

- Les dades dels darrers 12 mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Visitants   6.605,8   100,0   350,9   5,63,5
Turistes   4.118,2   62,3   439,5   12,011,3
Excursionistes   2.487,5   37,7   -88,6   -3,4-7,5
Unitats: Milers.

Font: INE. Estadística de moviments turístics en frontera.


- Les dades dels darrers 12 mesos són provisionals.


Comentari

El nombre de visitants estrangers que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya va ser de 1.474,1 milers al mes de febrer de 2017, un 7,8% menys que al mateix mes de l'any anterior. D'aquests visitants, 986,1 milers eren turistes, és a dir, van pernoctar a Catalunya, mentre que 487,9 milers eren excursionistes. Això suposa un creixement del 6% dels turistes i un decrement del 27% dels excursionistes. A Espanya va augmentar el nombre de visitants estrangers (5,6%) i el de turistes (12%), mentre que el d'excursionistes baixa un 3,4%.

Data de publicació:

Darrer període (febrer 2017): 31 de març del 2017.

Més informació a:

 Turisme estranger. Dades detallades. Idescat.
 Visitants extrangers. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Visitants estrangers (sèrie anual 2004-2015). Turistes i altres visitants. Per procedència. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Demanda turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Visitants estrangers T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T