Inversió a l'estranger. Per branques d'activitatM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   686,8   -258,3   -27,3-32,6
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca   0,1   0,1   ....
Indústries extractives   11,2   10,1   ....
Indústries manufactureres   35,5   -99,4   -73,7-37,2
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   0,0   -24,3   -100,0-21,3
Aigua, sanejament i gestió de residus   0,0   0,0   ..-99,5
Construcció   7,0   -84,3   -92,3..
Comerç a l'engròs i al detall   34,8   -50,1   -59,0-28,1
Transport i emmagatzematge   0,0   -11,3   -100,0..
Hostaleria   5,1   5,1   ....
Informació i comunicacions   507,5   485,9   ..-4,4
Activitats financeres i d'assegurances   64,9   -272,9   -80,8-96,9
Activitats immobiliàries   18,5   -165,0   -89,9-73,0
Activitats professionals, científiques i tècniques   1,9   -24,8   -92,8-69,0
Activitats administratives i serveis auxiliars   0,4   -1,1   -73,0-89,0
Educació   0,0   0,0   ..-42,1
Activitats sanitàries i de serveis socials   0,0   0,0   ....
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment   0,0   -26,3   -99,9-99,7
Altres serveis   0,0   0,0   ....
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri d'Economia i Competitivitat.

Amunt
Espanya. IV trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   2.546,7   -14.186,3   -84,8-43,2
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca   39,3   21,5   120,4-48,7
Indústries extractives   241,6   -1.586,4   -86,8-89,1
Indústries manufactureres   1.124,2   423,8   60,532,6
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   62,0   -11.085,3   -99,4-91,7
Aigua, sanejament i gestió de residus   0,0   0,0   ..-99,9
Construcció   72,2   -572,6   -88,8-2,6
Comerç a l'engròs i al detall   85,5   -117,2   -57,8..
Transport i emmagatzematge   27,2   -20,2   -42,673,3
Hostaleria   5,4   -74,5   -93,3-35,1
Informació i comunicacions   512,0   291,3   132,0-70,1
Activitats financeres i d'assegurances   123,7   -1.143,3   -90,2-54,4
Activitats immobiliàries   224,7   -133,0   -37,220,9
Activitats professionals, científiques i tècniques   6,1   -84,0   -93,2-65,2
Activitats administratives i serveis auxiliars   10,1   -77,7   -88,411,8
Educació   0,0   -0,4   -100,0-65,9
Activitats sanitàries i de serveis socials   3,0   2,2   278,180,8
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment   9,6   -30,6   -76,1..
Altres serveis   0,0   0,0   ....
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri d'Economia i Competitivitat.


Comentari

La inversió bruta catalana a l'estranger ha estat de 686,8 milions d'euros al quart trimestre de l'any 2016. La branca amb un pes majoritari ha estat la d'informació i comunicacions (74% del total). La inversió bruta a l'estranger del conjunt de l'Estat espanyol ha sumat 2.546,7 milions d'euros, un 84,8% menys que al mateix període de l'any 2015.

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2016): 21 de març del 2017.

Més informació a:

 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Inversió estrangera a Espanya. Ministeri d'Economia i Competitivitat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T