Inversió a l'estranger. Per branques d'activitatM RSS 

Catalunya. I trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   2.416,2   1.310,0   118,4118,4
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca   0,2   -0,1   -28,1-28,1
Indústries extractives   0,0   0,0   ....
Indústries manufactureres   45,7   -15,2   -24,9-24,9
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   0,0   -0,1   -100,0..
Aigua, sanejament i gestió de residus   0,0   0,0   -100,0..
Construcció   3,6   -948,9   -99,6-99,6
Comerç a l'engròs i al detall   474,4   399,1   ....
Transport i emmagatzematge   1.077,5   1.076,8   ....
Hostaleria   0,4   -2,1   -84,0-84,0
Informació i comunicacions   72,6   64,8   ....
Activitats financeres i d'assegurances   740,6   740,6   ....
Activitats immobiliàries   1,0   -1,1   -52,1-52,1
Activitats professionals, científiques i tècniques   0,1   -1,6   -93,1-93,1
Activitats administratives i serveis auxiliars   0,0   0,0   -100,0..
Educació   0,0   0,0   -100,0..
Activitats sanitàries i de serveis socials   0,0   -2,1   -99,4-99,4
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment   0,0   0,0   ....
Altres serveis   0,0   -0,1   -100,0..
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

Amunt
Espanya. I trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   4.247,5   -264,3   -5,9-5,9
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca   13,8   -40,9   -74,8-74,8
Indústries extractives   93,8   -457,7   -83,0-83,0
Indústries manufactureres   769,9   464,2   151,9151,9
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   39,6   -213,5   -84,4-84,4
Aigua, sanejament i gestió de residus   0,0   0,0   -100,0..
Construcció   230,1   -1.054,8   -82,1-82,1
Comerç a l'engròs i al detall   551,9   403,9   273,0273,0
Transport i emmagatzematge   1.089,2   1.080,6   ....
Hostaleria   0,4   -8,7   -95,5-95,5
Informació i comunicacions   78,8   -786,6   -90,9-90,9
Activitats financeres i d'assegurances   936,3   632,4   208,1208,1
Activitats immobiliàries   117,6   -532,8   -81,9-81,9
Activitats professionals, científiques i tècniques   320,6   307,6   ....
Activitats administratives i serveis auxiliars   0,0   -53,5   -100,0-100,0
Educació   0,0   -0,2   -100,0..
Activitats sanitàries i de serveis socials   1,4   -1,6   -52,9-52,9
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment   4,0   -3,0   -42,6-42,6
Altres serveis   0,0   0,0   -98,5-98,5
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.


Comentari

La inversió bruta catalana a l'estranger ha estat de 2.416,2 milions d'euros al primer trimestre de l'any 2017. La branca amb un pes majoritari ha estat la de transport i emmagatzematge (45% del total). La inversió bruta a l'estranger del conjunt de l'Estat espanyol ha sumat 4.247,5 milions d'euros, un 5,9% menys que al mateix període de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (I trimestre 2017): 20 de juny del 2017.

Més informació a:

 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques. Indicadors anuals. Idescat.
 Inversió estrangera a Espanya. Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: