Inversió a l'estranger. Per branques d'activitatM RSS 

Catalunya. III trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   894,2   716,6   403,5-41,0
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca   15,8   15,8   ....
Indústries extractives   0,0   0,0   ....
Indústries manufactureres   39,6   -8,7   -18,1-17,8
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   3,0   -0,2   -6,746,7
Aigua, sanejament i gestió de residus   0,0   -3,7   -100,0-99,5
Construcció   0,1   -17,3   -99,6..
Comerç a l'engròs i al detall   20,9   -29,7   -58,7-6,4
Transport i emmagatzematge   601,4   595,8   ....
Hostaleria   3,0   -1,2   -29,3301,8
Informació i comunicacions   193,7   192,5   ..-72,3
Activitats financeres i d'assegurances   0,0   -36,0   -100,0-99,1
Activitats immobiliàries   0,0   -6,2   -100,0..
Activitats professionals, científiques i tècniques   16,6   16,1   ..-52,0
Activitats administratives i serveis auxiliars   0,0   -0,6   -100,0..
Educació   0,0   0,0   -100,0-42,1
Activitats sanitàries i de serveis socials   0,0   0,0   ....
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment   0,1   0,1   ..-99,5
Altres serveis   0,0   0,0   ....
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri d'Economia i Competitivitat.

Amunt
Espanya. III trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   1.738,6   -128,7   -6,9-32,4
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca   45,2   -188,9   -80,7-60,8
Indústries extractives   170,4   129,7   318,1-89,9
Indústries manufactureres   254,7   -89,6   -26,024,5
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   17,8   -104,0   -85,417,3
Aigua, sanejament i gestió de residus   0,0   -9,8   -100,0-99,8
Construcció   78,2   -298,1   -79,2-20,4
Comerç a l'engròs i al detall   23,3   -119,2   -83,6..
Transport i emmagatzematge   636,5   547,9   ..19,9
Hostaleria   7,6   -26,5   -77,741,5
Informació i comunicacions   194,7   144,4   287,5-79,6
Activitats financeres i d'assegurances   77,5   -308,2   -79,9-88,7
Activitats immobiliàries   119,2   118,8   ..32,1
Activitats professionals, científiques i tècniques   16,5   -2,0   -10,8-46,2
Activitats administratives i serveis auxiliars   84,9   67,3   381,5170,6
Educació   0,0   0,0   -100,081,4
Activitats sanitàries i de serveis socials   1,4   -1,3   -48,245,9
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment   10,8   10,8   ..-45,9
Altres serveis   0,0   0,0   ....
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri d'Economia i Competitivitat.


Comentari

La inversió bruta catalana a l'estranger ha estat de 894,2 milions d'euros al tercer trimestre de l'any 2016. La branca amb un pes majoritari ha estat la del transport i emmagatzematge (67,3% del total). La inversió bruta a l'estranger del conjunt de l'Estat espanyol ha sumat 1.738,6 milions d'euros, un 6,9% menys que al mateix període de l'any 2015.

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2016): 22 de desembre del 2016.

Més informació a:

 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Inversió estrangera a Espanya. Ministeri d'Economia i Competitivitat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T