Inversió a l'estranger. Per branques d'activitatM RSS 

Catalunya. III trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   770,8   -516,8   -40,169,8
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca   0,2   -16,1   -99,0486,1
Indústries extractives   0,0   0,0   ....
Indústries manufactureres   24,7   -36,8   -59,8-72,5
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   20,8   17,8   ..-49,5
Aigua, sanejament i gestió de residus   0,0   0,0   ....
Construcció   0,5   -5,6   -92,5-99,3
Comerç a l'engròs i al detall   14,7   -142,8   -90,7-16,7
Transport i emmagatzematge   286,5   -522,0   -64,6268,4
Hostaleria   107,9   104,4   ..290,3
Informació i comunicacions   293,3   100,8   52,479,6
Activitats financeres i d'assegurances   10,5   -6,6   -38,4..
Activitats immobiliàries   11,0   -4,6   -29,4-63,5
Activitats professionals, científiques i tècniques   0,7   -4,9   -87,1-26,3
Activitats administratives i serveis auxiliars   0,0   -0,5   -100,0..
Educació   0,0   0,0   ..36,9
Activitats sanitàries i de serveis socials   0,0   0,0   ..-99,6
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment   0,0   -0,1   -100,052,8
Altres serveis   0,0   0,0   ....
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

Amunt
Espanya. III trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   5.295,1   -6.204,9   -54,0-49,0
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca   0,6   -49,1   -98,7-8,7
Indústries extractives   24,9   -162,5   -86,7195,0
Indústries manufactureres   382,0   107,3   39,1-41,8
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   46,4   -2.648,1   -98,3-86,8
Aigua, sanejament i gestió de residus   0,0   -0,1   -100,033,1
Construcció   881,8   659,7   297,0-48,1
Comerç a l'engròs i al detall   1.514,3   1.310,1   ..-73,1
Transport i emmagatzematge   293,6   -720,2   -71,0193,8
Hostaleria   125,1   116,8   ..75,0
Informació i comunicacions   1.604,1   1.405,3   ..41,0
Activitats financeres i d'assegurances   371,4   -5.848,7   -94,0-77,5
Activitats immobiliàries   11,8   -198,3   -94,4-83,2
Activitats professionals, científiques i tècniques   6,5   -14,7   -69,242,0
Activitats administratives i serveis auxiliars   7,0   -175,3   -96,2-85,5
Educació   0,0   0,0   ..-91,7
Activitats sanitàries i de serveis socials   0,0   -1,7   -100,0-79,8
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment   25,6   14,5   130,1-93,4
Altres serveis   0,0   0,0   ..-99,8
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.


Comentari

La inversió bruta catalana a l'estranger ha estat de 770,8 milions d'euros al tercer trimestre de l'any 2017, i mostra un decrement del 40,1% respecte al mateix període de l'any anterior. La branca amb un pes majoritari ha estat la d'informació i comunicacions (38,1% del total). La inversió bruta a l'estranger del conjunt de l'Estat espanyol ha sumat 5.295,1 milions d'euros, un 54% menys que al mateix període de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2017): 15 de gener del 2018.

Més informació a:

 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques. Indicadors anuals. Idescat.
 Inversió estrangera a Espanya. Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de competitivitat revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: