Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercatsM RSS 

Catalunya. III trimestre 2016
        Trimestre        Trimestre        Mateix trimestre
        actual        anterior        any anterior
Total principals mercats   95,6   101,893,9
Principals mercats de la Unió Monetària   91,6   97,992,8
     Alemanya   75,1   83,279,2
     Àustria   96,2   101,485,2
     Bèlgica   85,9   75,162,9
     França   102,4   112,9105,9
     Grècia   61,8   76,375,9
     Irlanda   105,4   138,297,0
     Itàlia   110,8   108,5103,7
     Països Baixos   82,7   86,786,2
     Portugal   95,3   100,4104,3
Principals mercats de la resta d'Europa   112,6   118,1108,5
     Dinamarca   71,3   89,457,4
     Polònia   85,0   92,884,1
     Regne Unit   117,7   120,3111,5
     Txèquia   90,0   91,889,5
     Rússia (*)   112,7   117,9119,6
     Suècia   68,1   77,168,8
     Suïssa   225,2   257,3220,7
     Turquia   87,1   82,084,7
Principals mercats de la resta del món   92,8   99,381,6
     Austràlia   111,8   192,798,4
     Brasil (*)   63,0   55,159,4
     Canadà   132,3   122,9112,8
     els Estats Units   102,0   101,696,9
     Índia (*)   107,2   105,578,1
     Japó   179,2   175,2139,4
     Corea del Sud   116,0   116,996,6
     Mèxic (*)   110,1   111,6101,7
     Xina (*)   64,6   83,353,9
Unitats: Base 1999 I trim. = 100.

Font: Idescat i Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, a partir de dades de l'OCDE i de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Notes:

Un augment de l'índex denota millora de competitivitat.

(*) L'indicador s'ha calculat amb les exportacions i les importacions totals.


Comentari

S'aprecia una evolució favorable de les quotes de mercat dels productes industrials catalans en els mercats internacionals al tercer trimestre del 2016 en termes interanuals. Així, i en referència als principals mercats amb els quals Catalunya té fluxos comercials, l'índex de posició competitiva revelada millora en passar d'un índex de 93,9 a 95,6.

En els principals mercats de la resta del món l'índex de posició competitiva revelada millora notablement, passant de 81,6 a 92,8. En aquest sentit, convé destacar un guany de quota de mercat de les exportacions catalanes generalitzat, i en especial a la Xina i el Japó.

Pel que fa a l'evolució de la competitivitat revelada en els principals mercats de la resta d'Europa, la quota de mercat de les exportacions catalanes mostra una evolució interanual també favorable (l'índex ha passat de 108,5 a 112,6). Dins d'aquests mercats destaca el guany de quota de mercat a Suïssa i el Regne Unit.

En canvi, en els principals mercats de la Unió Monetària l'índex de posició competitiva revelada empitjora lleugerament, passant de 92,8 a 91,6. En aquest sentit, convé fer ressaltar l'evolució negativa de la quota de mercat de les exportacions a Alemanya i Portugal. Per contra, es posa en relleu una millora destacable a Itàlia i Bèlgica.

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2016): 17 de febrer del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T