Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercatsM RSS 

Catalunya. III trimestre 2016
        Trimestre        Trimestre        Mateix trimestre
        actual        anterior        any anterior
Total principals mercats   105,7   105,6105,0
Component preus   102,6   102,7103,0
Component nominal   103,0   102,8102,0
Principals mercats de la Unió Monetària   106,3   106,5106,4
Component preus   106,3   106,5106,4
Component nominal   ..   ....
Principals mercats de la resta d'Europa   108,2   104,199,9
Component preus   89,5   89,991,2
Component nominal   120,9   115,8109,6
Principals mercats de la resta del món   101,2   103,7104,2
Component preus   104,7   104,6104,7
Component nominal   96,7   99,299,5
Unitats: Base 1999 I trim. = 100.

Font: Idescat i Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, a partir de dades de l'FMI, les Nacions Unides i l'OCDE.


Notes:

Un augment de l'índex denota pèrdua de competitivitat.

Vegeu en la nota metodològica quins països formen els diferents mercats.

(..) Informació no procedent.


Comentari

L'índex de competitivitat en preus respecte dels principals mercats a Catalunya al tercer trimestre del 2016 mostra un deteriorament en termes interanuals, i assoleix el nivell de 105,7 en relació amb el 105,0 del mateix període de l'any anterior. Aquesta dada està en sintonia amb l'evolució de l'índex de competitivitat en preus de les manufactures catalanes respecte del conjunt dels països industrialitzats.

L'apreciació de l'euro explica la pèrdua de competitivitat respecte dels principals mercats, mentre que el component de preus compensa parcialment aquest empitjorament i frena la tendència desfavorable dels darrers trimestres. L'evolució desfavorable de l'índex es concentra en els mercats europeus de fora de la zona euro, en contrast amb l'evolució favorable respecte dels principals mercats de la resta del món.

Aquestes dades es complementen amb les de l'Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats.

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2016): 17 de febrer del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T