Ampliació de capital de societats mercantilsM RSS 

Catalunya. Abril 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Capital (milions d'euros)   272,7   -158,2   -36,7-13,4
Nombre de societats mercantils   439   -172   -28,20,7

Font: Registre Mercantil Central.

Amunt
Espanya. Abril 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Capital (milions d'euros)   1.958,0   162,4   9,011,1
Nombre de societats mercantils   2.094   -635   -23,3-0,9

Font: Registre Mercantil Central.


Comentari

Al mes d'abril del 2017, l'ampliació de capital de societats mercantils ha disminuït un 36,7% a Catalunya si es compara amb el mateix mes de l'any anterior. El nombre de societats mercantils que han ampliat el seu capital ha baixat un 28,2% interanual. A Espanya, i respecte al mateix mes de l'any anterior, s'observa un increment en el capital social del 9%, mentre que el nombre de societats mercantils que han ampliat el seu capital mostra un decrement del 23,3%.

Data de publicació:

Darrer període (abril 2017): 3 de maig del 2017.

Més informació a:

 Creació, ampliació de capital i dissolució de societats mercantils. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) T
 Indicadors de clima empresarial T
 Creació i dissolució de societats mercantils T
 Ampliació de capital de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T

Sou aquí: