Ampliació de capital de societats mercantilsM RSS 

Catalunya. Març 2018
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Capital (milions d'euros)   312,5   -382,3   -55,0-43,2
Nombre de societats mercantils   572   -120   -17,3-16,0

Font: Registre Mercantil Central.

Amunt
Espanya. Març 2018
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Capital (milions d'euros)   2.282,4   -1.970,2   -46,3-21,9
Nombre de societats mercantils   2.743   -322   -10,5-6,3

Font: Registre Mercantil Central.


Comentari

Al mes de març del 2018, l'ampliació de capital de societats mercantils ha disminuït un 55% a Catalunya si es compara amb el mateix mes de l'any anterior. El nombre de societats mercantils que han ampliat el seu capital ha baixat un 17,3% interanual. A Espanya, i respecte al mateix mes de l'any anterior, s'observa un decrement en el capital social del 46,3%, i el nombre de societats mercantils que han ampliat el seu capital disminueix un 10,5%.

Data de publicació:

Darrer període (març 2018): 4 d'abril del 2018.

Més informació a:

 Creació, ampliació de capital i dissolució de societats mercantils. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) T
 Indicadors de clima empresarial T
 Creació i dissolució de societats mercantils T
 Ampliació de capital de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T

Sou aquí: