Ampliació de capital de societats mercantilsM RSS 

Catalunya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Capital (milions d'euros)   664,5   -195,4   -22,7-23,0
Nombre de societats mercantils   797   8   1,09,4

Font: Registre Mercantil Central.

Amunt
Espanya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Capital (milions d'euros)   3.064,2   -969,5   -24,0-14,3
Nombre de societats mercantils   3.438   -281   -7,65,4

Font: Registre Mercantil Central.


Comentari

Al mes de febrer del 2017, l'ampliació de capital de societats mercantils ha disminuït un 22,7% a Catalunya si es compara amb el mateix mes de l'any anterior. El nombre de societats mercantils que han ampliat el seu capital ha augmentat un 1% interanual. A Espanya, i respecte al mateix mes de l'any anterior, s'observa un decrement en el capital social del 24%, mentre que el nombre de societats mercantils que han ampliat el seu capital ha disminuït un 7,6%.

Data de publicació:

Darrer període (febrer 2017): 3 de març del 2017.

Més informació a:

 Creació, ampliació de capital i dissolució de societats mercantils. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) T
 Indicadors de clima empresarial T
 Creació i dissolució de societats mercantils T
 Ampliació de capital de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T