Ampliació de capital de societats mercantilsM RSS 

Catalunya. Desembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Capital (milions d'euros)   261,6   -184,3   -41,3-10,5
Nombre de societats mercantils   524   -16   -3,0-4,5

Font: Registre Mercantil Central.

Amunt
Espanya. Desembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Capital (milions d'euros)   1.901,9   -1.580,1   -45,433,4
Nombre de societats mercantils   2.279   -135   -5,6-1,8

Font: Registre Mercantil Central.


Comentari

Al mes de desembre del 2017, l'ampliació de capital de societats mercantils ha disminuït un 41,3% a Catalunya si es compara amb el mateix mes de l'any anterior. El nombre de societats mercantils que han ampliat el seu capital ha baixat un 3% interanual. A Espanya, i respecte al mateix mes de l'any anterior, s'observa un decrement en el capital social del 45,4%, i el nombre de societats mercantils que han ampliat el seu capital disminueix un 5,6%.

Data de publicació:

Darrer període (desembre 2017): 3 de gener del 2018.

Més informació a:

 Creació, ampliació de capital i dissolució de societats mercantils. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) T
 Indicadors de clima empresarial T
 Creació i dissolució de societats mercantils T
 Ampliació de capital de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T

Sou aquí: