Ampliació de capital de societats mercantilsM RSS 

Catalunya. Juny 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Capital (milions d'euros)   289,1   -189,8   -39,6-6,0
Nombre de societats mercantils   534   -3   -0,60,0

Font: Registre Mercantil Central.

Amunt
Espanya. Juny 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Capital (milions d'euros)   8.987,9   6.163,7   218,247,3
Nombre de societats mercantils   2.570   4   0,2-0,2

Font: Registre Mercantil Central.


Comentari

Al mes de juny del 2017, l'ampliació de capital de societats mercantils ha disminuit un 39,6% a Catalunya si es compara amb el mateix mes de l'any anterior. El nombre de societats mercantils que han ampliat el seu capital ha baixat un 0,6% interanual. A Espanya, i respecte al mateix mes de l'any anterior, s'observa un increment en el capital social del 218,2%, i el nombre de societats mercantils que han ampliat el seu capital mostra una pujada del 0,2%.

Data de publicació:

Darrer període (juny 2017): 3 de juliol del 2017.

Més informació a:

 Creació, ampliació de capital i dissolució de societats mercantils. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) T
 Indicadors de clima empresarial T
 Creació i dissolució de societats mercantils T
 Ampliació de capital de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T

Sou aquí: