Ampliació de capital de societats mercantilsM RSS 

Catalunya. Octubre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Capital (milions d'euros)   266,2   -5,8   -2,1-5,3
Nombre de societats mercantils   405   -2   -0,5-3,2

Font: Registre Mercantil Central.

Amunt
Espanya. Octubre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Capital (milions d'euros)   1.147,2   -581,8   -33,643,7
Nombre de societats mercantils   2.093   26   1,3-0,7

Font: Registre Mercantil Central.


Comentari

Al mes d'octubre del 2017, l'ampliació de capital de societats mercantils ha disminuït un 2,1% a Catalunya si es compara amb el mateix mes de l'any anterior. El nombre de societats mercantils que han ampliat el seu capital ha baixat un 0,5% interanual. A Espanya, i respecte al mateix mes de l'any anterior, s'observa un decrement en el capital social del 33,6%, i el nombre de societats mercantils que han ampliat el seu capital mostra un increment del 1,3%.

Data de publicació:

Darrer període (octubre 2017): 2 de novembre del 2017.

Més informació a:

 Creació, ampliació de capital i dissolució de societats mercantils. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) T
 Indicadors de clima empresarial T
 Creació i dissolució de societats mercantils T
 Ampliació de capital de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T

Sou aquí: