Ampliació de capital de societats mercantilsM RSS 

Catalunya. Gener 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Capital (milions d'euros)   464,3   -142,5   -23,5-23,5
Nombre de societats mercantils   724   123   20,520,5

Font: Registre Mercantil Central.

Amunt
Espanya. Gener 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Capital (milions d'euros)   3.730,2   -168,5   -4,3-4,3
Nombre de societats mercantils   3.519   637   22,122,1

Font: Registre Mercantil Central.


Comentari

Al mes de gener del 2017, l'ampliació de capital de societats mercantils ha disminuït un 23,5% a Catalunya si es compara amb el mateix mes de l'any anterior. El nombre de societats mercantils que han ampliat el seu capital ha augmentat un 20,5% interanual. A Espanya, i respecte al mateix mes de l'any anterior, s'observa un decrement en el capital social del 4,3%, mentre que el nombre de societats mercantils que han ampliat el seu capital ha augmentat un 22,1%.

Data de publicació:

Darrer període (gener 2017): 3 de febrer del 2017.

Més informació a:

 Creació, ampliació de capital i dissolució de societats mercantils. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) T
 Indicadors de clima empresarial T
 Creació i dissolució de societats mercantils T
 Ampliació de capital de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T