Ampliació de capital de societats mercantilsM RSS 

Catalunya. Març 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Capital (milions d'euros)   694,8   171,2   32,7-8,4
Nombre de societats mercantils   692   60   9,59,4

Font: Registre Mercantil Central.

Amunt
Espanya. Març 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Capital (milions d'euros)   4.252,6   2.277,7   115,311,5
Nombre de societats mercantils   3.065   163   5,65,5

Font: Registre Mercantil Central.


Comentari

Al mes de març del 2017, l'ampliació de capital de societats mercantils ha augmentat un 32,7% a Catalunya si es compara amb el mateix mes de l'any anterior. El nombre de societats mercantils que han ampliat el seu capital ha augmentat un 9,5% interanual. A Espanya, i respecte al mateix mes de l'any anterior, s'observa un increment en el capital social del 115,3%, i en el nombre de societats mercantils, que han ampliat el seu capital en un 5,6%.

Data de publicació:

Darrer període (març 2017): 4 d'abril del 2017.

Més informació a:

 Creació, ampliació de capital i dissolució de societats mercantils. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) T
 Indicadors de clima empresarial T
 Creació i dissolució de societats mercantils T
 Ampliació de capital de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T