Ampliació de capital de societats mercantilsM RSS 

Catalunya. Agost 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Capital (milions d'euros)   265,5   -73,6   -21,7-9,9
Nombre de societats mercantils   534   -111   -17,2-2,4

Font: Registre Mercantil Central.

Amunt
Espanya. Agost 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Capital (milions d'euros)   3.585,0   1.436,2   66,838,5
Nombre de societats mercantils   2.217   -60   -2,6-0,3

Font: Registre Mercantil Central.


Comentari

Al mes d'agost del 2017, l'ampliació de capital de societats mercantils ha disminuït un 21,7% a Catalunya si es compara amb el mateix mes de l'any anterior. El nombre de societats mercantils que han ampliat el seu capital ha baixat un 17,2% interanual. A Espanya, i respecte al mateix mes de l'any anterior, s'observa un increment en el capital social del 66,8%, i el nombre de societats mercantils que han ampliat el seu capital mostra un decrement del 2,6%.

Data de publicació:

Darrer període (agost 2017): 4 de setembre del 2017.

Més informació a:

 Creació, ampliació de capital i dissolució de societats mercantils. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) T
 Indicadors de clima empresarial T
 Creació i dissolució de societats mercantils T
 Ampliació de capital de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T

Sou aquí: