Indicadors de clima empresarialM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2017
        Evolució respecte del        Expectatives per al
        trimestre anterior        proper trimestre
Marxa del negoci (1)   9,111,7
Indústria   15,717,6
Construcció   3,40,1
Comerç   4,38,9
Hostaleria   -9,6-0,2
Resta de serveis   11,313,5
   
Nivell de preus   -0,88,1
Indústria   2,55,1
Construcció   -4,51,5
Comerç   3,96,6
Hostaleria   -18,2-2,3
Resta de serveis   -1,612,7
   
Nombre d'ocupats   2,52,3
Indústria   8,13,0
Construcció   5,3-0,8
Comerç   5,81,3
Hostaleria   -23,9-2,4
Resta de serveis   1,33,5
Unitats: Saldo de respostes (diferència entre percentatges de resposta "Alça" i "Baixa").

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona.

(1) En el cas de la Marxa del negoci, la primera columna de saldos de resposta es refereix a la situació en el trimestre actual.


Comentari

La marxa del negoci de les empreses de Catalunya al quart trimestre del 2017 mostra un saldo de 9,1 punts. Per sectors d'activitat, destaca el sector de la indústria (15,7 punts).

Les expectatives sobre la marxa del negoci de les empreses catalanes per al proper trimestre se situen en 11,7 punts. Mostren saldos positius: la indústria (17,6 punts), la construcció (0,1 punts), el comerç (8,9 punts) i la resta de serveis (13,5 punts). En sentit contrari l'hostaleria mostra un saldo negatiu de 0,2 punts.

Pel que fa a l'evolució del nivell de preus respecte del trimestre anterior, el saldo de respostes per al conjunt de Catalunya se situa en (-0,8 punts). Mostren saldos negatius els sectors de la construcció (-4,5 punts), el de l'hostaleria (-18,2 punts) i el de la resta de serveis (-1,6 punts). Les expectatives del nivell de preus per al proper trimestre de les empreses catalanes és de 8,1 punts.

Finalment, pel que fa al nombre d'ocupats, les empreses catalanes situen l'evolució respecte al trimestre anterior en 2,5 punts, i tots els sectors mostren saldos positius, excepte l'hostaleria (-23,9 punts). Les expectatives per al proper trimestre a Catalunya assoleixen un saldo de respostes de 2,3 punts.

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2017): 19 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de clima empresarial. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) T
 Indicadors de clima empresarial T
 Creació i dissolució de societats mercantils T
 Ampliació de capital de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T

Sou aquí: