Indicadors de clima empresarialM RSS 

Catalunya. I trimestre 2016
        Evolució respecte del        Expectatives per al
        trimestre anterior        proper trimestre
Marxa del negoci (1)   8,516,2
Indústria   10,220,9
Construcció   -6,81,0
Comerç   1,915,7
Hostaleria   30,832,8
Resta de serveis   9,914,4
   
Nivell de preus   -3,7-0,4
Indústria   -5,7-2,8
Construcció   -5,10,2
Comerç   -4,61,0
Hostaleria   14,120,2
Resta de serveis   -4,8-3,2
   
Nombre d'ocupats   2,34,5
Indústria   3,62,6
Construcció   -3,7-6,9
Comerç   -0,45,2
Hostaleria   4,421,2
Resta de serveis   3,54,7
Unitats: Saldo de respostes (diferència entre percentatges de resposta "Alça" i "Baixa").

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona.

(1) En el cas de la Marxa del negoci, la primera columna de saldos de resposta es refereix a la situació en el trimestre actual.


Comentari

La marxa del negoci de les empreses de Catalunya al primer trimestre del 2016 mostra un saldo de 8,5 punts. Per sectors d'activitat, destaca el sector de l'hostaleria (30,8 punts).

Les expectatives sobre la marxa del negoci de les empreses catalanes per al proper trimestre se situen en 16,2 punts, 7,7 punts més que en la situació actual. Tots els sectors presenten saldos positius: l'hostaleria (32,8 punts), la indústria (20,9 punts), el comerç (15,7 punts), la construcció (1 punt) i la resta de serveis (14,4 punts).

Pel que fa a l'evolució del nivell de preus respecte del trimestre anterior, el saldo de respostes per al conjunt de Catalunya se situa en -3,7 punts. Tots els sectors mostren saldos negatius, excepte l'hostaleria (14,1 punts). Les expectatives del nivell de preus per al proper trimestre de les empreses catalanes és de -0,4 punts.

Finalment, pel que fa al nombre d'ocupats, les empreses catalanes situen l'evolució respecte al trimestre anterior en 2,3 punts. Mostren saldos positius la indústria, l'hostaleria i la resta de serveis. En sentit contrari la construcció i el comerç mostren saldos negatius. Les expectatives per al proper trimestre a Catalunya assoleixen un saldo de respostes de 4,5 punts.

Data de publicació:

Darrer període (I trimestre 2016): 15 d'abril del 2016.

Més informació a:

 Enquesta de clima empresarial. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses
 Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) T
 Indicadors de clima empresarial T
 Creació i dissolució de societats mercantils T
 Ampliació de capital de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T