Indicadors de clima empresarialM RSS 

Catalunya. I trimestre 2017
        Evolució respecte del        Expectatives per al
        trimestre anterior        proper trimestre
Marxa del negoci (1)   13,523,2
Indústria   16,722,1
Construcció   8,717,7
Comerç   3,022,6
Hostaleria   30,144,8
Resta de serveis   14,921,7
   
Nivell de preus   6,94,7
Indústria   6,74,6
Construcció   2,24,5
Comerç   5,65,4
Hostaleria   11,830,5
Resta de serveis   7,80,6
   
Nombre d'ocupats   6,010,3
Indústria   9,06,4
Construcció   6,62,1
Comerç   5,210,1
Hostaleria   1,425,6
Resta de serveis   5,411,6
Unitats: Saldo de respostes (diferència entre percentatges de resposta "Alça" i "Baixa").

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona.

(1) En el cas de la Marxa del negoci, la primera columna de saldos de resposta es refereix a la situació en el trimestre actual.


Comentari

La marxa del negoci de les empreses de Catalunya al primer trimestre del 2017 mostra un saldo de 13,5 punts. Per sectors d'activitat, destaca el sector de l'hostaleria (30,1 punts).

Les expectatives sobre la marxa del negoci de les empreses catalanes per al proper trimestre se situen en 23,2 punts, 9,7 punts més que en la situació actual. Tots els sectors mostren saldos positius, la indústria (22,1 punts), la construcció (17,7 punts), el comerç (22,6 punts), l'hostaleria (44,8 punts) i la resta de serveis (21,7 punts).

Pel que fa a l'evolució del nivell de preus respecte del trimestre anterior, el saldo de respostes per al conjunt de Catalunya se situa en 6,9 punts. Tots els sectors mostren saldos positius. Les expectatives del nivell de preus per al proper trimestre de les empreses catalanes és de 4,7 punts.

Finalment, pel que fa al nombre d'ocupats, les empreses catalanes situen l'evolució respecte al trimestre anterior en 6 punts. Tots els sectors mostren saldos positius. Les expectatives per al proper trimestre a Catalunya assoleixen un saldo de respostes de 10,3 punts.

Data de publicació:

Darrer període (I trimestre 2017): 13 d'abril del 2017.

Més informació a:

 Enquesta de clima empresarial. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) T
 Indicadors de clima empresarial T
 Creació i dissolució de societats mercantils T
 Ampliació de capital de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T

Sou aquí: