Indicadors de clima empresarialM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2016
        Evolució respecte del        Expectatives per al
        trimestre anterior        proper trimestre
Marxa del negoci (1)   15,210,2
Indústria   19,314,2
Construcció   12,04,8
Comerç   15,79,5
Hostaleria   21,4-2,2
Resta de serveis   12,811,4
   
Nivell de preus   -3,76,6
Indústria   -2,39,8
Construcció   -1,80,1
Comerç   -1,47,2
Hostaleria   -19,30,7
Resta de serveis   -3,47,0
   
Nombre d'ocupats   4,01,5
Indústria   5,60,8
Construcció   9,03,7
Comerç   4,52,1
Hostaleria   -30,3-12,5
Resta de serveis   6,93,2
Unitats: Saldo de respostes (diferència entre percentatges de resposta "Alça" i "Baixa").

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona.

(1) En el cas de la Marxa del negoci, la primera columna de saldos de resposta es refereix a la situació en el trimestre actual.


Comentari

La marxa del negoci de les empreses de Catalunya al quart trimestre del 2016 mostra un saldo de 15,2 punts. Per sectors d'activitat, destaca el sector de l'hostaleria (21,4 punts).

Les expectatives sobre la marxa del negoci de les empreses catalanes per al proper trimestre se situen en 10,2 punts, 5 punts menys que en la situació actual. Mostren saldos positius, la indústria (14,2 punts), el comerç (9,5 punts), la construcció (4,8%) i la resta de serveis (11,4 punts). En sentit contrari, només l'hostaleria mostra un saldo negatiu de 2,2 punts.

Pel que fa a l'evolució del nivell de preus respecte del trimestre anterior, el saldo de respostes per al conjunt de Catalunya se situa en -3,7 punts. Tots els sectors mostren saldos negatius. Les expectatives del nivell de preus per al proper trimestre de les empreses catalanes és de 6,6 punts.

Finalment, pel que fa al nombre d'ocupats, les empreses catalanes situen l'evolució respecte al trimestre anterior en 4 punts. Tots els sectors mostren saldos positius, excepte l'hostaleria (-30,3 punts). Les expectatives per al proper trimestre a Catalunya assoleixen un saldo de respostes d'1,5 punts.

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2016): 20 de gener del 2017.

Més informació a:

 Enquesta de clima empresarial. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) T
 Indicadors de clima empresarial T
 Creació i dissolució de societats mercantils T
 Ampliació de capital de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T