Indicadors de clima empresarialM RSS 

Catalunya. II trimestre 2016
        Evolució respecte del        Expectatives per al
        trimestre anterior        proper trimestre
Marxa del negoci (1)   12,813,2
Indústria   19,313,8
Construcció   -1,2-2,1
Comerç   7,014,4
Hostaleria   18,430,8
Resta de serveis   13,712,6
   
Nivell de preus   -3,5-0,5
Indústria   -3,12,3
Construcció   -7,2-3,2
Comerç   -3,1-1,9
Hostaleria   13,38,8
Resta de serveis   -5,8-2,2
   
Nombre d'ocupats   10,35,8
Indústria   8,86,1
Construcció   1,8-8,7
Comerç   11,17,7
Hostaleria   19,712,4
Resta de serveis   10,86,6
Unitats: Saldo de respostes (diferència entre percentatges de resposta "Alça" i "Baixa").

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona.

(1) En el cas de la Marxa del negoci, la primera columna de saldos de resposta es refereix a la situació en el trimestre actual.


Comentari

La marxa del negoci de les empreses de Catalunya al segon trimestre del 2016 mostra un saldo de 12,8 punts. Per sectors d'activitat, destaca el sector de la indústria (19,3 punts).

Les expectatives sobre la marxa del negoci de les empreses catalanes per al proper trimestre se situen en 13,2 punts, 0,4 punts més que en la situació actual. Mostren saldos positius l'hostaleria (30,8 punts), el comerç (14,4 punts), la indústria (13,8 punts) i la resta de serveis (12,6 punts). En sentit contrari la construcció mostra un saldo negatiu de 2,1 punts.

Pel que fa a l'evolució del nivell de preus respecte del trimestre anterior, el saldo de respostes per al conjunt de Catalunya se situa en -3,5 punts. Tots els sectors mostren saldos negatius, excepte l'hostaleria (13,3 punts). Les expectatives del nivell de preus per al proper trimestre de les empreses catalanes és de -0,5 punts.

Finalment, pel que fa al nombre d'ocupats, les empreses catalanes situen l'evolució respecte al trimestre anterior en 10,3 punts. Tots els sectors mostren saldos positius. Les expectatives per al proper trimestre a Catalunya assoleixen un saldo de respostes de 5,8 punts.

Data de publicació:

Darrer període (II trimestre 2016): 15 de juliol del 2016.

Més informació a:

 Enquesta de clima empresarial. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) T
 Indicadors de clima empresarial T
 Creació i dissolució de societats mercantils T
 Ampliació de capital de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T