Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisionsM RSS 

Catalunya. 2017
        Índex (mitjana anual)        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Índex general (IPI)   99,3   102,6   106,6   2,6   3,33,9
Indústries extractives   64,7   64,4   76,1   2,7   -0,518,2
Indústries manufactureres   99,4   102,7   106,8   2,7   3,34,0
     indústries d'alimentació, begudes i tabac   106,9   109,2   108,0   2,8   2,1-1,1
     indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat   87,8   101,7   102,9   -0,9   15,71,2
     indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats   94,5   92,3   90,5   1,0   -2,3-1,9
     indústries químiques   98,7   101,3   106,8   3,8   2,65,5
     fabricació de productes farmacèutics   94,1   99,6   105,1   2,5   5,75,6
     fabricació productes cautxú i matèries plàstiques   112,2   117,9   120,1   8,7   5,11,9
     fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics   92,0   91,8   98,0   5,2   -0,26,7
     metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics   88,8   94,0   103,6   4,4   5,910,2
     materials i equips elèctrics, electrònics i òptics   80,8   82,3   89,3   2,8   1,98,4
     fabricació de maquinària i equips mecànics   111,1   122,9   130,9   0,9   10,76,5
     fabricació de material de transport   108,1   108,2   108,2   -3,2   0,1-0,1
     altres indústries manufactureres   108,9   108,1   119,3   7,1   -0,810,4
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   99,4   101,4   104,2   2,6   2,02,8
Subministrament d'aigua   103,2   111,5   117,5   -3,9   8,15,4
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.

Amunt
Espanya. 2017
        Índex (mitjana anual)        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Índex general (IPI)   94,6   96,1   98,6   3,3   1,62,6
Indústries extractives   48,8   43,4   45,9   -8,4   -11,15,8
Indústries manufactureres   95,4   97,5   100,3   4,0   2,22,9
     indústries d'alimentació, begudes i tabac   100,0   101,2   101,5   0,4   1,20,3
     indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat   88,6   92,7   92,4   -0,8   4,6-0,3
     indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats   91,8   93,9   98,6   4,4   2,25,0
     indústries químiques   101,2   103,1   107,4   4,1   1,94,1
     fabricació de productes farmacèutics   105,2   110,7   114,7   4,1   5,13,7
     fabricació productes cautxú i matèries plàstiques   101,3   104,8   109,1   6,1   3,44,1
     fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics   74,6   76,3   80,3   4,5   2,35,3
     metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics   101,6   103,2   105,1   5,5   1,61,8
     materials i equips elèctrics, electrònics i òptics   104,0   108,3   112,5   4,1   4,23,8
     fabricació de maquinària i equips mecànics   106,1   109,6   116,2   2,0   3,36,1
     fabricació de material de transport   93,4   96,3   100,5   5,7   3,14,4
     altres indústries manufactureres   93,0   93,6   97,6   3,8   0,64,3
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   90,6   88,4   89,8   0,2   -2,41,6
Subministrament d'aigua   111,7   117,8   118,2   1,0   5,40,3
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.

Nota: Les dades del 2017 són provisionals.


Comentari

L'índex de producció industrial (IPI) de Catalunya (segons dades provisionals) va créixer un 3,9% l'any 2017. Per seccions i divisions de la CCAE-09, augmenten tant les indústries extractives (18,2%) com el subministrament d'aigua (5,4%), l'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (2,8%) i les indústries manufactureres (4%). Dins de les indústries manufactureres, els increments més intensos els registren la metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics (10,2%) i els materials i equips elèctrics, electrònics i òptics (8,4%). En sentit contrari, disminueixen les indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats (-1,9%), entre d'altres. A Espanya l'IPI va augmentar un 2,6% amb relació a l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 8 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Volum de negoci en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Volum de negoci en la indústria. Per destinació geogràfica de les vendes T
 Persones ocupades en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Despeses de personal en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Inversió bruta en actius materials en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Inversió industrial T
 Matriculació de vehicles industrials. Per procedència T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T

Sou aquí: