Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisionsM RSS 

Catalunya. 2017
        Índex (mitjana anual)        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Índex general (IPRI)   100,0   96,4   100,5   -2,7   -3,64,3
Indústries extractives   100,0   100,0   100,1   0,8   0,00,1
Indústries manufactureres   100,0   98,6   101,4   -1,6   -1,42,8
     indústries de productes alimentaris   100,0   98,7   100,7   -0,8   -1,32,0
     fabricació de begudes   100,0   100,6   102,6   1,2   0,61,9
     indústries tèxtils   100,0   100,1   100,7   -0,2   0,10,6
     confecció de peces de vestir   100,0   100,4   100,7   0,2   0,40,3
     ind. de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria   100,0   101,2   101,7   -0,2   1,20,5
     indústries del paper   100,0   99,1   100,4   -0,4   -0,91,3
     arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats   100,0   103,3   104,9   0,6   3,31,5
     indústries químiques   100,0   97,3   100,4   -1,2   -2,73,1
     fabricació de productes farmacèutics   100,0   100,4   101,3   0,5   0,40,9
     fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques   100,0   99,7   100,1   0,0   -0,30,4
     fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics   100,0   99,8   100,8   0,6   -0,21,0
     metal·lúrgia; fab. de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges   100,0   97,5   109,3   -3,7   -2,512,1
     fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips   100,0   100,0   103,0   0,0   0,03,0
     fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics   100,0   100,2   101,1   -0,3   0,21,0
     fabricació de materials i equips elèctrics   100,0   99,2   100,1   1,5   -0,81,0
     fabricació de maquinària i equips ncaa   100,0   100,8   101,2   0,1   0,80,4
     fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs   100,0   99,9   100,5   0,2   -0,10,6
     fabricació d'altres materials de transport   100,0   103,4   102,6   1,4   3,4-0,7
     fabricació de mobles   100,0   100,8   102,0   0,8   0,81,2
     indústries manufactureres diverses   100,0   97,1   96,6   -0,9   -2,9-0,5
     reparació i instal·lació de maquinària i equips   100,0   100,6   101,0   -0,4   0,60,3
Energia elèctrica i gas   100,0   85,7   96,3   -8,4   -14,312,4
Subministrament d'aigua (1)   100,0   100,5   100,4   1,3   0,5-0,1
Unitats: Base 2015=100.

Font: Idescat i INE.


(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-09

Amunt
Espanya. 2017
        Índex (mitjana anual)        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Índex general (IPRI)   100,0   96,9   101,1   -2,1   -3,14,4
Indústries extractives   100,0   98,4   98,9   -0,6   -1,60,5
Indústries manufactureres   100,0   98,2   102,0   -2,2   -1,83,8
     indústries de productes alimentaris   100,0   99,3   101,6   1,0   -0,72,3
     fabricació de begudes   100,0   100,6   102,0   0,7   0,61,4
     indústries tèxtils   100,0   99,7   99,9   0,0   -0,30,2
     confecció de peces de vestir   100,0   100,4   100,8   0,9   0,40,4
     ind. de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria   100,0   101,0   101,5   1,0   1,00,6
     indústries del paper   100,0   99,3   101,6   1,4   -0,72,3
     arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats   100,0   100,8   102,1   1,9   0,81,2
     indústries químiques   100,0   97,8   101,2   -2,1   -2,23,5
     fabricació de productes farmacèutics   100,0   100,7   102,0   0,8   0,71,2
     fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques   100,0   99,5   99,9   0,0   -0,50,4
     fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics   100,0   99,9   100,2   0,2   -0,10,3
     metal·lúrgia; fab. de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges   100,0   96,5   111,7   -2,1   -3,515,7
     fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips   100,0   99,8   102,2   0,0   -0,22,4
     fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics   100,0   100,2   100,0   -1,1   0,2-0,1
     fabricació de materials i equips elèctrics   100,0   99,1   99,9   -0,2   -0,90,7
     fabricació de maquinària i equips ncaa   100,0   100,6   101,0   0,4   0,60,3
     fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs   100,0   99,8   99,8   0,2   -0,20,0
     fabricació d'altres materials de transport   100,0   104,5   108,9   4,9   4,54,2
     fabricació de mobles   100,0   101,0   101,9   0,5   1,00,9
     indústries manufactureres diverses   100,0   99,3   99,3   1,2   -0,70,1
     reparació i instal·lació de maquinària i equips   100,0   100,4   101,1   0,1   0,40,6
Energia elèctrica i gas   100,0   89,9   96,9   -1,8   -10,17,8
Subministrament d'aigua (1)   100,0   100,6   100,1   1,0   0,6-0,4
Unitats: Base 2015=100.

Font: INE.


(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-09

Nota: Les dades del 2017 són provisionals.


Comentari

L'índex de preus industrials (IPRI) de Catalunya (segons dades provisionals i amb base 2015=100) va augmentar un 4,3% interanual l'any 2017. Per seccions i subseccions de la CCAE-2009, augmenten les indústries extractives (0,1%), les indústries manufactureres (2,8%) i l'energia elèctrica i gas (12,4%). En canvi, registra un decrement anual el subministrament d'aigua (-0,1%) . Dins de les indústries manufactureres, l'increment més intens el registra la metal·lúrgia; fab. de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (12,1%). En sentit contrari, només mostren decrements la fabricació d'altres materials de transport (-0,7%) i les indústries manufactureres diverses (-0,5%). A Espanya, el 2017 l'IPRI va pujar un 4,4% amb relació a l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 24 de gener del 2018.

Sèries revisades amb data 26 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions (CCAE-09). Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Índexs de preus industrials. Base 2015. Dades provisionals. INE. Mensual.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: