Abandonament prematur dels estudis. Per sexe. 2015M 

        Homes        Dones        Total
Catalunya   21,8   15,818,9
Espanya   24,0   15,820,0
Zona euro   13,2   9,911,6
Unió Europea   12,4   9,511,0
Unitats: %.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Nota: Objectiu UE-28 (10%); objectiu Espanya (15%)


Data de publicació:

Darrer període (2015): 5 de febrer del 2016.

Sèries revisades amb data 28 de novembre del 2016.

Més informació a:

 Indicadors Europa 2020. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Educació
 Alumnes matriculats. Per nivells educatius T
 Estudiants universitaris. Per àmbits d'estudi T
 Població de 20 a 24 anys amb estudis de nivell secundari. Per sexe T
 Població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari. Per sexe Europa 2020 T
 Abandonament prematur dels estudis. Per sexe Europa 2020 T
 Formació permanent de la població de 25 a 64 anys. Per sexe T
 Despesa pública en educació respecte al PIB T