Abandonament prematur dels estudis. Per sexe. 2015M 

        Homes        Dones        Total
Catalunya   21,8        15,8     18,9     
Espanya   24,3 (p)   16,1 (p)20,3 (p)
Zona euro   13,2 (p)   9,8 (p)11,6 (p)
Unió Europea   12,3 (p)   9,5 (p)10,9 (p)
Unitats: %.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

(p) Provisional.

Nota: Objectiu UE-28 (10%); objectiu Espanya (15%)


Data de publicació:

Darrer període (2015): 5 de febrer del 2016.

Taula completada amb data 8 de març del 2016.

Més informació a:

 Indicadors Europa 2020. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Educació
 Alumnes matriculats. Per nivells educatius T
 Estudiants universitaris. Per àmbits d'estudi T
 Població de 20 a 24 anys amb estudis de nivell secundari. Per sexe T
 Població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari. Per sexe Europa 2020 T
 Abandonament prematur dels estudis. Per sexe Europa 2020 T
 Formació permanent de la població de 25 a 64 anys. Per sexe T
 Despesa pública en educació respecte al PIB T