Cultura · Llengua 

Índex

Població ocupada en el sector cultural


IndicadorPoblació ocupada en el sector cultural    III/2016     IV/2016 
Població ocupada en el sector cultural (en milers de persones)  158,5  161,2
(Variació interanual)  5,2 %  12,4 %
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Cultura · Llengua
 Població ocupada en el sector cultural T