Saltar al contingut principal

Població a 1 de gener. Per sexe

Població a 1 de gener. Per sexe Catalunya. 2019 (p)
Valor Variació (%)
Total 7.600.267 0,7
Homes 3.721.073 0,7
Dones 3.879.194 0,8
Unitats: Nombre de persones.
Font: Idescat. Estimacions de població.
(p) Dada provisional.
Població a 1 de gener. Per sexe Espanya. 2019 (p)
Valor Variació (%)
Total 46.934.632 0,6
Homes 23.007.862 0,6
Dones 23.926.770 0,6
Unitats: Nombre de persones.
Font: INE. Xifres de població.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 2 de maig de 2019. Sèries revisades el 25 de juny de 2019.

Estadística EP

Nota metodològica

La font de les dades sobre les xifres i l'estructura per sexe i edat de la població de Catalunya són les estimacions de població a 1 de gener , elaborades per l'Idescat. Les estimacions de població són una font de base censal que té per objectiu proporcionar una sèrie temporal homogènia des del 1981 sobre l'evolució anual de la població de Catalunya i la seva distribució per sexe i edat.

En el període 1981–2011 s'han utilitzat les estimacions intercensals de població. Des del 2012 i fins a l'execució d'un nou cens de població, es fan servir les estimacions postcensals de població.