Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat Catalunya. 2020 (p)
Valor Variació (%)
Total 1.259.013 8,6
De 0 a 14 anys 188.969 6,6
De 15 a 64 anys 1.017.918 8,8
De 65 anys i més 52.126 11,6
Homes 649.615 9,0
De 0 a 14 anys 97.435 6,6
De 15 a 64 anys 529.426 9,4
De 65 anys i més 22.754 11,4
Dones 609.398 8,1
De 0 a 14 anys 91.534 6,6
De 15 a 64 anys 488.492 8,2
De 65 anys i més 29.372 11,7
Percentatge sobre la població total (%) 16,2 z
Unitats: Persones.
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(p) Dada provisional.
(z) Dada no procedent.
Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat Espanya. 2020 (p)
Valor Variació (%)
Total 5.423.198 7,7
De 0 a 14 anys 780.977 6,3
De 15 a 64 anys 4.271.578 7,9
De 65 anys i més 370.643 7,8
Homes 2.715.333 7,7
De 0 a 14 anys 402.232 6,4
De 15 a 64 anys 2.140.264 8,1
De 65 anys i més 172.837 7,0
Dones 2.707.865 7,6
De 0 a 14 anys 378.745 6,2
De 15 a 64 anys 2.131.314 7,8
De 65 anys i més 197.806 8,5
Percentatge sobre la població total (%) 11,4 z
Unitats: Persones.
Font: INE. Estadística del Padró continu.
(p) Dada provisional.
(z) Dada no procedent.

Darrera actualització: 21 d'abril de 2020.

Estadística PMH

Nota metodològica

La font d'aquesta informació és el Padró municipal d'habitants a 1 de gener de cada any. El padró municipal és un registre administratiu la formació del qual, així com el manteniment i la gestió, correspon a cada un dels ajuntaments existents. Les seves dades constitueixen una prova de residència i domicili en el terme públic, que dóna fe per a qualsevol efecte administratiu.

El padró és un registre de dades personals regulat per la Llei de bases de règim local i per la Llei de protecció de dades. Aquestes dades són: nom i cognoms, sexe, lloc i data de naixement, nacionalitat i Document Nacional d'Identitat o, si són estrangers, el document que el substitueixi. El padró és, des de 1996, un registre actualitzat de manera permanent, del qual s'obtenen xifres oficials de població: el Padró continu.