Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat Catalunya. 2018 (p)
Valor Variació (%)
Total 1.079.712 3,7
De 0 a 14 anys 167.085 2,4
De 15 a 64 anys 870.207 3,7
De 65 anys i més 42.420 8,2
Homes 553.923 3,2
De 0 a 14 anys 86.244 2,1
De 15 a 64 anys 449.001 3,2
De 65 anys i més 18.678 8,0
Dones 525.789 4,2
De 0 a 14 anys 80.841 2,6
De 15 a 64 anys 421.206 4,3
De 65 anys i més 23.742 8,3
Percentatge sobre la població total (%) 14,2 z
Unitats: Persones.
Font: Idescat. Padró municipal d'habitants.
(p) Dada provisional
(z) Dada no procedent.
Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat Espanya. 2018 (p)
Valor Variació (%)
Total 4.719.418 3,2
De 0 a 14 anys 692.726 2,8
De 15 a 64 anys 3.708.829 3,1
De 65 anys i més 317.863 5,9
Homes 2.367.176 2,7
De 0 a 14 anys 356.998 2,8
De 15 a 64 anys 1.859.543 2,5
De 65 anys i més 150.635 5,1
Dones 2.352.242 3,7
De 0 a 14 anys 335.728 2,9
De 15 a 64 anys 1.849.286 3,6
De 65 anys i més 167.228 6,6
Percentatge sobre la població total (%) 10,1 z
Unitats: Persones.
Font: INE. Padró municipal d'habitants.
(p) Dada provisional
(z) Dada no procedent.

Data de publicació: 25 d'abril del 2018.

Nota metodològica

La font d'aquesta informació és el Padró municipal d'habitants a 1 de gener de cada any. El padró municipal és un registre administratiu la formació del qual, així com el manteniment i la gestió, correspon a cada un dels ajuntaments existents. Les seves dades constitueixen una prova de residència i domicili en el terme públic, que dóna fe per a qualsevol efecte administratiu.

El padró és un registre de dades personals regulat per la Llei de bases de règim local i per la Llei de protecció de dades. Aquestes dades són: nom i cognoms, sexe, lloc i data de naixement, nacionalitat i Document Nacional d'Identitat o, si són estrangers, el document que el substitueixi. El padró és, des de 1996, un registre actualitzat de manera permanent, del qual s'obtenen xifres oficials de població: el Padró continu.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: