Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat Catalunya. 2019 (p)
Valor Variació (%)
Total 1.157.551 7,0
De 0 a 14 anys 176.854 5,4
De 15 a 64 anys 934.119 7,2
De 65 anys i més 46.578 9,4
Homes 594.968 7,2
De 0 a 14 anys 91.205 5,4
De 15 a 64 anys 483.381 7,5
De 65 anys i més 20.382 8,8
Dones 562.583 6,7
De 0 a 14 anys 85.649 5,4
De 15 a 64 anys 450.738 6,8
De 65 anys i més 26.196 9,9
Percentatge sobre la població total (%) 15,1 z
Unitats: Persones.
Font: Idescat. Padró municipal d'habitants.
(p) Dada provisional.
(z) Dada no procedent.
Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat Espanya. 2019 (p)
Valor Variació (%)
Total 5.025.264 6,1
De 0 a 14 anys 732.068 5,2
De 15 a 64 anys 3.950.778 6,2
De 65 anys i més 342.418 6,9
Homes 2.515.133 6,0
De 0 a 14 anys 377.028 5,3
De 15 a 64 anys 1.977.151 6,1
De 65 anys i més 160.954 6,0
Dones 2.510.131 6,3
De 0 a 14 anys 355.040 5,1
De 15 a 64 anys 1.973.627 6,4
De 65 anys i més 181.464 7,8
Percentatge sobre la població total (%) 10,7 z
Unitats: Persones.
Font: INE. Padró municipal d'habitants.
(p) Dada provisional.
(z) Dada no procedent.

Data de publicació: 11 d'abril del 2019.

Estadística PMH

Nota metodològica

La font d'aquesta informació és el Padró municipal d'habitants a 1 de gener de cada any. El padró municipal és un registre administratiu la formació del qual, així com el manteniment i la gestió, correspon a cada un dels ajuntaments existents. Les seves dades constitueixen una prova de residència i domicili en el terme públic, que dóna fe per a qualsevol efecte administratiu.

El padró és un registre de dades personals regulat per la Llei de bases de règim local i per la Llei de protecció de dades. Aquestes dades són: nom i cognoms, sexe, lloc i data de naixement, nacionalitat i Document Nacional d'Identitat o, si són estrangers, el document que el substitueixi. El padró és, des de 1996, un registre actualitzat de manera permanent, del qual s'obtenen xifres oficials de població: el Padró continu.