Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat Catalunya. 2022 (p)
Valor Variació (%)
Total 1.263.135 1,0
De 0 a 14 anys 183.891 -0,6
De 15 a 64 anys 1.021.811 1,0
De 65 anys i més 57.433 7,0
Homes 652.771 0,9
De 0 a 14 anys 94.638 -0,6
De 15 a 64 anys 532.513 0,8
De 65 anys i més 25.620 7,9
Dones 610.364 1,1
De 0 a 14 anys 89.253 -0,7
De 15 a 64 anys 489.298 1,1
De 65 anys i més 31.813 6,4
Percentatge sobre la població total (%) 16,2 0,7
Unitats: Persones.
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(p) Dada provisional.
Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat Espanya. 2022 (p)
Valor Variació (%)
Total 5.512.558 1,3
De 0 a 14 anys 770.881 -0,5
De 15 a 64 anys 4.329.479 1,1
De 65 anys i més 412.198 7,4
Homes 2.763.635 1,4
De 0 a 14 anys 397.110 -0,3
De 15 a 64 anys 2.173.877 1,2
De 65 anys i més 192.648 7,4
Dones 2.748.923 1,2
De 0 a 14 anys 373.771 -0,7
De 15 a 64 anys 2.155.602 1,0
De 65 anys i més 219.550 7,3
Percentatge sobre la població total (%) 11,6 1,2
Unitats: Persones.
Font: INE. Estadística del Padró continu.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 21 d'abril de 2022.

Estadística PMH

Nota metodològica

La font d'aquesta informació és el Padró municipal d'habitants a 1 de gener de cada any. El padró municipal és un registre administratiu la formació del qual, així com el manteniment i la gestió, correspon a cada un dels ajuntaments existents. Les seves dades constitueixen una prova de residència i domicili en el terme públic, que dóna fe per a qualsevol efecte administratiu.

El padró és un registre de dades personals regulat per la Llei de bases de règim local i per la Llei de protecció de dades. Aquestes dades són: nom i cognoms, sexe, lloc i data de naixement, nacionalitat i Document Nacional d'Identitat o, si són estrangers, el document que el substitueixi. El padró és, des de 1996, un registre actualitzat de manera permanent, del qual s'obtenen xifres oficials de població: el Padró continu.