Població projectada a 1 de gener

Població projectada a 1 de gener Catalunya.
Població (escenari baix) Població (escenari mitjà) Població (escenari alt)
2050 6.246 7.939 9.615
2045 6.438 7.888 9.291
2040 6.588 7.797 8.938
2035 6.705 7.678 8.567
2030 6.808 7.550 8.205
2025 6.910 7.434 7.877
2024 6.931 7.412 7.816
2023 6.952 7.391 7.758
2022 6.975 7.372 7.702
2021 7.002 7.356 7.648
2020 7.034 7.343 7.596
2019 7.074 7.334 7.549
2018 7.124 7.333 7.508
2017 7.184 7.340 7.477
2016 7.255 7.360 7.457
2015 7.333 7.391 7.449
2014 7.411 7.433 7.456
2013 7.479 7.479 7.479
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat.
Població projectada a 1 de gener Espanya.
Població
2050 43.732
2045 44.340
2040 44.754
2035 45.090
2030 45.418
2025 45.760
2024 ..
2023 ..
2022 ..
2021 ..
2020 46.105
2019 ..
2018 ..
2017 ..
2016 ..
2015 46.437
2014 ..
2013 46.728
Unitats: Milers de persones.
Font: INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Data de publicació: 16 d'octubre del 2014.

Nota metodològica

Les projeccions de població s'han elaborat amb el mètode dels components. Aquest mètode consisteix a afegir anualment a la piràmide de partida els components del creixement demogràfic (naixements, defuncions, immigracions i emigracions). La piràmide de partida de les noves projeccions és la població postcensal estimada a 1 de gener de 2013, calculada a partir de la informació del Cens del 2011 i del moviment demogràfic 2011–2012. La data de referència de les poblacions projectades és l'1 de gener de cada any. La desagregació territorial està constituïda per Catalunya, els àmbits del Pla territorial, les províncies, les comarques i el municipi de Barcelona. L'horitzó temporal de les projeccions de Catalunya és el 2051, mentre que per a les projeccions territorials és el 2021. Es considera que els resultats s'han de valorar sobretot a mitjà termini (horitzó 2026), atès que l'evolució futura dels components del creixement, i en particular de la migració, és molt incerta.

Respecte a l'evolució futura dels components, s'han considerat tres hipòtesis (alta, mitjana i baixa) per a cada un d'ells: fecunditat, esperança de vida, migració amb la resta d'Espanya, migració amb l'estranger i migració interna.

S'han definit tres escenaris (o combinació d'hipòtesis). L'escenari mitjà suposa una combinació de fecunditat mitjana, esperança de vida mitjana i migració mitjana. Aquest escenari pretén reflectir l'evolució que es considera més probable del creixement i l'estructura demogràfica a Catalunya, d'acord amb les dades recents.

Els escenaris alt i baix ofereixen la possibilitat d'avaluar els nivells de població màxima i mínima que Catalunya podria presentar en el futur. En l'escenari alt es combinen fecunditat alta, esperança de vida alta i migració alta. L'escenari baix inclou una migració baixa (amb la resta d'Espanya i amb l'estranger), una fecunditat baixa i una esperança de vida baixa.

Les projeccions de població es basen en el Cens i no en el Padró. El Cens de població, les Estimacions de població i les Projeccions de població són fonts de caràcter estadístic que tenen per objectiu establir la sèrie de població resident en cada moment a Catalunya. El Padró d'habitants és una font amb finalitat administrativa i les seves xifres són declarades oficials pel Govern de l'Estat. Les xifres que s'obtenen del Padró són sistemàticament superiors a les que produeixen les estimacions de població, en part perquè el padró no recull prou exhaustivament les sortides cap a l'estranger. Les xifres de població projectada per als anys futurs s'hauran de comparar amb les altres fonts estadístiques: el Cens de població i les Estimacions de població.

La base de dades de municipis i comarques del web de l'Idescat ofereix els resultats de les piràmides projectades per sexe i edat simple de Catalunya (període 2013–2051) i dels àmbits del Pla territorial, les províncies, les comarques i el municipi de Barcelona (període 2013–2026). També hi ha disponible al web de l'Idescat un document en format Acrobat Reader que presenta una visió global de les hipòtesis i els principals resultats de les projeccions.

Les dades de la Unió Europea corresponen als 28 estats.

Les dades de les projeccions han estat actualitzades l'octubre de 2014.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: