Saltar al contingut principal

Població reclusa. Per tipus de reclusió

Població reclusa. Per tipus de reclusió Catalunya. 2018
Valor Variació (%)
Penats (nombre) 6.957 -2,6
Penats (%) 83,1 z
Preventius (nombre) 1.410 15,3
Preventius (%) 16,9 z
Total 8.367 0,0
Font: Departament de Justícia.
Nota: El nombre de penats comprèn altres situacions processals (ex: Internats judicials).
(z) Dada no procedent.
Població reclusa. Per tipus de reclusió Espanya. 2018
Valor Variació (%)
Penats (nombre) 49.678 -1,5
Penats (%) 84,4 z
Preventius (nombre) 9.205 10,1
Preventius (%) 15,6 z
Total 58.883 0,1
Font: Ministeri de l'Interior.
Nota: El nombre de penats comprèn altres situacions processals (ex: Internats judicials).
(z) Dada no procedent.

Darrera actualització: 19 de març de 2019.

Nota metodològica

La classificació de la població reclusa a 31 de desembre fa referència a la seva situació processal pel que fa als presos preventius i a la situació penal per als penats.