Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i sectors d'activitat

Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i sectors d'activitat Catalunya. 2016
Valor Variació (%)
Homes Dones Total Homes Dones Total
Salari brut anual mitjà 27.572,76 21.110,34 24.454,64 0,2 0,8 0,5
Indústria 31.541,55 24.910,64 29.563,19 0,6 0,4 0,5
Construcció 25.022,86 20.160,82 (*) 24.201,13 -2,9 7,0 -1,6
Serveis 26.461,36 20.652,62 23.306,65 0,5 0,7 0,7
Guany mitjà per hora 16,97 14,23 15,71 0,1 -1,0 -0,4
Indústria 18,47 15,01 17,46 0,3 -1,4 -0,2
Construcció 14,85 13,29 (*) 14,61 -4,1 0,6 -3,6
Serveis 16,64 14,14 15,33 0,4 -0,9 -0,3
Unitats: Euros.
Font: INE. Enquesta anual d'estructura salarial.
(*) Estimació amb alta variabilitat.
Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i sectors d'activitat Espanya. 2016
Valor Variació (%)
Homes Dones Total Homes Dones Total
Salari brut anual mitjà 25.924,43 20.131,41 23.156,34 -0,3 0,4 0,2
Indústria 28.710,71 22.761,15 27.198,31 0,2 1,2 0,3
Construcció 22.460,86 20.361,67 22.163,46 -2,8 1,5 -2,2
Serveis 25.483,48 19.889,17 22.440,32 -0,1 0,3 0,3
Guany mitjà per hora 15,94 13,60 14,88 -0,6 -1,4 -0,9
Indústria 17,08 14,11 16,35 -0,5 -0,4 -0,5
Construcció 13,26 13,24 13,26 -3,0 -1,3 -2,8
Serveis 15,92 13,56 14,69 -0,3 -1,5 -0,8
Unitats: Euros.
Font: INE. Enquesta anual d'estructura salarial.

L'any 2016, el salari brut anual a Catalunya va ser de 24.454,64 euros, un 0,5% més que l'any anterior, segons l'Enquesta anual d'estructura salarial. Per sexe, el salari de les dones va augmentar un 0,8% i el dels homes un 0,2%. Per sectors d'activitat, augmenta la indústria (0,5%) i els serveis (0,7%), mentre que la construcció va baixar un 1,6%. A Espanya, el salari brut anual va variar un 0,2%, interanual.

Data de publicació: 6 de juny del 2018.

Nota metodològica

L'Enquesta anual d'estructura salarial (EAES) és una operació realitzada per l'INE amb periodicitat anual i és el resultat de conciliar diverses fonts de caràcter estadístic i administratiu, amb l'objectiu d'obtenir estimacions salarials anuals per a aquells anys en què no es realitza l'Enquesta d'estructura salarial (EES) (de periodicitat quadriennal). Per tant, els resultats difosos dels anys 2006, 2010 i 2014 provenen de l'Enquesta d'estructura salarial, la resta provenen de l'Enquesta anual d'estructura salarial.

L'objectiu principal d'ambdues operacions és conèixer el guany brut anual mitjà per treballador classificant-lo segons diferents variables sociodemogràfiques com el sexe, l'edat i la nacionalitat, així com altres variables relacionades amb les característiques de l'ocupació, com el tipus de jornada, de contracte, el sector d'activitat i l'ocupació que desenvolupen els treballadors.

L'àmbit poblacional de l'EAES el constitueixen tots els treballadors per compte d'altri que presten els seus serveis en els diferents centres de cotització, independentment del nombre de treballadors de cada unitat. Se n'exclouen els presidents, els membres de consells d'administració i, en general, tot el personal la remuneració del qual no sigui principalment en forma de salari, sinó en comissions o beneficis. L'àmbit poblacional de l'Enquesta d'estructura salarial coincideix amb el de l'Enquesta anual d'estructura salarial a partir de l'any 2006.

Pel que fa a la cobertura sectorial, s'estén a la indústria, la construcció i els serveis. Fins al 2007 s'han d'exceptuar les activitats de l'Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria, personal domèstic i organismes extraterritorials. S'hi inclouen, per tant, aquells centres amb activitats econòmiques compreses de la C a la K i de la M a la O de la Classificació catalana d'activitats econòmiques CCAE-93 Rev1. A partir del 2008, s'implementa la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 i s'hi inclouen els treballadors que pertanyen al Règim general de la Seguretat social de la secció d'activitat O: Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria. Per aquest motiu, els resultats del 2008 no són comparables amb els dels anys anteriors.

L'EAES és una operació estadística que prové de la conciliació de diverses fonts estadístiques, atès que la informació s'obté, d'una banda, de l'explotació conjunta del fitxer general d'afiliació de la Seguretat Social i de les declaracions del model 190 per al resum anual de retencions i ingressos a compte de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT). D'altra banda, les variables Tipus d'ocupació i Tipus de jornada s'extreuen a partir d'un qüestionari, que es lliura juntament amb els qüestionaris de l'Enquesta trimestral de cost laboral (ETCL) corresponents a tres mesos determinats i amb la mostra de treballadors seleccionats, identificats pel número de la Seguretat Social.

Tots els conceptes salarials es recullen en valors bruts, és a dir, abans de practicar les retencions de l'IRPF o les contribucions a la Seguretat Social per part del treballador.

Taules disponibles

Sou aquí: