Saltar al contingut principal

Relació amb l'activitat de la població de 16 a 29 anys

Relació amb l'activitat de la població de 16 a 29 anys Catalunya. 2019
De 16 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys Total
Població total 311,0 380,6 418,0 1.109,6
Població activa 60,9 251,6 362,6 675,1
Població ocupada 38,9 191,9 310,4 541,2
Població desocupada 22,0 59,7 52,2 133,9
Població inactiva 250,2 129,0 55,4 434,5
Taxa activitat (%) 19,6 66,1 86,8 60,8
Taxa ocupació (%) 12,5 50,4 74,3 48,8
Taxa atur (%) 36,2 23,7 14,4 19,8
Unitats: Milers de persones (mitjanes anuals).
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Relació amb l'activitat de la població de 16 a 29 anys Espanya. 2019
De 16 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys Total
Població total 1.875,5 2.301,6 2.515,0 6.692,1
Població activa 274,7 1.264,8 2.100,4 3.639,9
Població ocupada 150,5 888,2 1.701,7 2.740,4
Població desocupada 124,2 376,6 398,7 899,5
Població inactiva 1.600,8 1.036,8 414,6 3.052,2
Taxa activitat (%) 14,6 55,0 83,5 54,4
Taxa ocupació (%) 8,0 38,6 67,7 40,9
Taxa atur (%) 45,2 29,8 19,0 24,7
Unitats: Milers de persones (mitjanes anuals).
Font: INE. Enquesta de població activa.

Darrera actualització: 7 de febrer de 2020.

Estadística EPA

Nota metodològica

Les dades sobre la relació amb l'activitat de la població de 16 a 29 anys provenen de l'Enquesta de població activa (EPA). L'EPA, que és la principal font d'informació del mercat de treball, és una investigació per mostreig de caràcter continu duta a terme per l'INE a tot el territori espanyol. La seva finalitat fonamental és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població.

La població activa és el conjunt de persones que subministren mà d'obra per a la producció de béns i serveis econòmics o que estan disponibles i fan gestions per incorporar-se a la producció esmentada. Comprèn les persones de 16 anys i més que estan ocupades o bé desocupades.

L'indicador relatiu associat a la població activa és la taxa d'activitat que es defineix de la forma següent:

taxa d'activitat = (població activa / població de 16 anys i més) * 100

La població ocupada és la població de 16 anys i més que ha treballat, per compte d'altri o per compte propi, en la seva ocupació principal o en una de secundària. Per "treballar" s'ha d'entendre sempre la realització d'una activitat a canvi d'un sou, salari, benefici empresarial o guany familiar, en metàl·lic o en espècie, durant una setmana concreta (l'anterior a la de l'entrevista) i com a mínim una hora. Quan un individu no compleix aquestes condicions, es diu que "no ha treballat" o que "ha estat absent de l'ocupació".

Les persones que tenen una ocupació en què han treballat anteriorment, però de la qual han estat absents, es consideren ocupades si mantenen un vincle estret amb la seva ocupació. El criteri per determinar la força d'aquest vincle és l'expectativa de l'individu de reincorporar-se a l'ocupació. Així, per exemple, les persones absents del seu treball per malaltia, vacances o llicència es consideren ocupades malgrat no haver treballat, perquè el seu vincle és estret. Aplicant el mateix criteri, les persones suspeses d'ocupació per un expedient de regulació només es consideren ocupades si creuen que es reincorporaran a la seva feina. Cal advertir, però, que els treballadors fixos discontinus, ocasionals o estacionals, en l'època en què no treballen, no es consideren ocupats si efectivament no han treballat en cap ocupació.

L'indicador relatiu associat a la població ocupada és la taxa d'ocupació, que es defineix de la forma següent:

taxa d'ocupació = (població ocupada / població de 16 anys i més) * 100

La població desocupada és la població de 16 anys i més que no ha treballat, que està disponible per treballar i que busca una ocupació. Es consideren disponibles les persones que podrien començar a treballar en el termini de dues setmanes (a partir de la data de l'entrevista). Es considera que hi ha una cerca efectiva d'ocupació quan s'han fet gestions en aquest sentit o per tal d'establir-se per compte propi durant les quatre setmanes anteriors (a la data de l'entrevista). També s'inclouen entre els desocupats els qui no han treballat i que esperen incorporar-se a una ocupació.

L'indicador relatiu associat a la població desocupada és la taxa d'atur, que es defineix de la forma següent:

taxa d'atur = (població desocupada / població activa) * 100

La població inactiva és la població de 16 anys i més que no ha treballat i que no busca feina o no està disponible per treballar. La cerca d'ocupació i la disponibilitat per treballar s'han d'entendre en el mateix sentit que s'han utilitzat en la definició de població desocupada.

La població ocupada i la desocupada formen la població activa.

Taules disponibles [+]