Saltar al contingut principal

Edificis destinats a habitatge familiar. Per grau de conservació

Edificis destinats a habitatge familiar. Per grau de conservació Catalunya Valor
Ruïnós En mal estat Amb algunes deficiències En bon estat Total
2011 4.868 15.052 85.369 1.072.032 1.177.321
2001 10.404 17.285 73.576 962.631 1.063.896
1990 4.862 20.310 84.737 804.600 914.509
1980 4.337 31.926 129.061 599.194 764.518
1970 4.330 32.638 140.008 441.546 618.522
Unitats: Nombre.
Font: Idescat, a partir del Cens d'edificis de l'INE.
Nota: Pels anys anteriors al 2011, les dades corresponien als habitatges familiars.
Edificis destinats a habitatge familiar. Per grau de conservació Espanya Valor
Ruïnós En mal estat Amb algunes deficiències En bon estat Total
2011 55.187 171.588 736.551 8.767.673 9.730.999
2001 94.794 173.981 681.636 7.673.464 8.623.875
1990 46.388 274.618 879.632 6.298.267 7.498.905
1980 50.169 501.642 1.434.201 4.530.577 6.516.589
1970 57.504 565.854 1.660.538 3.517.276 5.801.172
Unitats: Nombre.
Font: INE.
Nota: Pels anys anteriors al 2011, les dades corresponien als habitatges familiars.

Darrera actualització: 19 de desembre de 2013.

Estadística CENSE

Nota metodològica

Al Cens d'edificis del 2011, l'àmbit poblacional està constituït per tots els edificis del territori (amb independència del seu ús principal) que estiguin acabats i continguin algun habitatge, amb enumeració dels immobles que hi estan situats. És a dir, no s'hi inclouen els edificis que no continguin habitatges. Aquesta és la principal diferència respecte als censos anteriors. El Cens d'edificis del 2011 es limita als edificis que contenen algun habitatge, i no es proporciona informació de la resta d'edificis. En censos anteriors quedaven exclosos els edificis d'ús exclusivament agrari o ramader. En aquest Cens s'exclouen, a més , els edificis que, independentment del seu ús, no continguin cap habitatge.

No s'han censat els edificis que, havent estat demolits totalment o en part, s'estiguin reconstruint i que en la data censal no hagin cobert aigües.

Així mateix, tampoc no s'hi inclouen:

  • Els edificis que s'estiguin demolint, o els que es trobin en estat ruïnós quan estiguin deshabitats.
  • Les construccions situades en places, voreres o llocs d'esbarjo destinades a la venda de begudes, tabac, diaris...
  • Els edificis destinats exclusivament a la producció agrària, que, per tant, no s'utilitzen al mateix temps per a habitatge familiar, col·lectiu o per a altres activitats diferents de la producció agrària.

Grau de conservació

Aquesta variable permet establir la situació de conservació de l'edifici, complementant la informació proporcionada per la variable "anys de construcció". Així, prendrà el valor:

  • Ruïnós, si l'edifici es troba en alguna de les situacions següents: es troba apuntalat, s'està tramitant la declaració oficial de ruïna o existeix declaració oficial de ruïna.
  • Dolent, si l'edifici es troba en una o diverses de les situacions següents: hi ha esquerdes acusades o bombaments en alguna de les seves façanes, hi ha enfonsaments o falta d'horitzontalitat en sostres o sòls o s'aprecia que ha cedit la sustentació de l'edifici (per exemple perquè els esglaons de l'escala presenten una inclinació sospitosa).
  • Deficient, si l'edifici presenta alguna de les circumstàncies següents: els baixants pluvials o el sistema d'evacuació d'aigües residuals estan en mal estat, hi ha humitats a la part baixa de l'edifici o té filtracions a les teulades o cobertes.
  • Bo, si l'edifici no presenta cap de les circumstàncies indicades per als estats ruïnós, dolent o deficient.