Saltar al contingut principal

Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs

Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs Catalunya. 2019 (p)
Valor Variació (%)
Deutors concursats 1.946 3,2
Per naturalesa jurídica
persones físiques sense activitat empresarial 903 6,4
empreses concursades 1.043 0,6
persona física amb activitat empresarial 121 -12,3
societat anònima (SA) 79 1,3
societat limitada (SL) 830 4,0
altres 13 -43,5
Per tipus de concurs
voluntari 1.919 4,0
necessari 27 -34,1
Unitats: Nombre.
Font: INE. Estadística del procediment concursal.
(p) Dada provisional.
Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs Espanya. 2019 (p)
Valor Variació (%)
Deutors concursats 6.599 3,1
Per naturalesa jurídica
persones físiques sense activitat empresarial 2.135 3,3
empreses concursades 4.464 3,0
persona física amb activitat empresarial 409 4,6
societat anònima (SA) 360 -4,8
societat limitada (SL) 3.597 3,8
altres 98 0,0
Per tipus de concurs
voluntari 6.200 3,3
necessari 399 1,3
Unitats: Nombre.
Font: INE. Estadística del procediment concursal.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 6 de febrer de 2020.

Dades trimestrals

Nota metodològica

L'Estadística del procediment concursal que elabora l'INE substitueix l'Estadística de suspensions de pagaments i declaracions de fallides atès que l'1 de setembre del 2004 va entrar en vigor la Llei orgànica 8/2003 per a la reforma concursal, i la Llei 22/2003 concursal.

Aquest indicador ofereix informació anual del nombre de deutors concursats per naturalesa jurídica i tipus de concurs (voluntari o necessari), a partir de les dades trimestrals que elabora l'INE.

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació que proporciona una mostra de jutjats de tot l'Estat, a través d'uns qüestionaris en què es demanen les característiques dels concursos declarats.

Expedients admesos/presentats a concurs

Expedients presentats pel deutor o el creditor d'aquest deutor en el cas de situació d'insolvència de l'empresa o de situació patrimonial d'incapacitat per fer front regularment a les obligacions contretes pel deutor.

Concurs voluntari

Concurs en què la sol·licitud la presenta el deutor dins dels dos mesos següents a la data en què es va conèixer el seu estat d'insolvència.

Concurs necessari

Concurs en què la sol·licitud la presenta qualsevol dels creditors del deutor i que ha d'especificar l'origen del crèdit, la naturalesa, l'import, la data d'adquisició i el venciment.