Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs

Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs Catalunya. 2017
Valor Variació (%)
Deutors concursats 1.131 -7,6
Per naturalesa jurídica
persones físiques sense activitat empresarial 384 24,7
empreses concursades 747 -18,4
persona física amb activitat empresarial 66 29,4
societat anònima (SA) 57 -50,0
societat limitada (SL) 611 -16,5
altres 13 -31,6
Per tipus de concurs
voluntari 1.095 -7,4
necessari 36 -12,2
Unitats: Nombre.
Font: INE. Estadística del procediment concursal.
Les dades del darrer any són provisionals.
Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs Espanya. 2017
Valor Variació (%)
Deutors concursats 5.131 -2,3
Per naturalesa jurídica
persones físiques sense activitat empresarial 1.036 8,4
empreses concursades 4.095 -4,7
persona física amb activitat empresarial 240 4,8
societat anònima (SA) 427 -10,9
societat limitada (SL) 3.304 -3,4
altres 124 -25,7
Per tipus de concurs
voluntari 4.772 -2,4
necessari 359 -1,4
Unitats: Nombre.
Font: INE. Estadística del procediment concursal.
Les dades del darrer any són provisionals.

El nombre de deutors concursats a Catalunya l'any 2017 (segons dades provisionals) va ser de 1.131, dada que suposa un decrement del 7,6% respecte al 2016. Per naturalesa jurídica, el nombre de persones físiques sense activitat empresarial va augmentar un 24,7% mentre que el d'empreses concursades va baixar un 18,4%. Dins de les empreses concursades, el nombre de societats limitades (que suposen la majoria) va disminuir un 16,5%. Per tipus de concurs, el voluntari mostra un decrement del 7,4% i el necessari del 12,2% respecte a l'any 2016. A Espanya, el nombre de deutors concursats va baixar un 2,3% anual.

Data de publicació: 7 de febrer del 2018.

Nota metodològica

L'Estadística del procediment concursal que elabora l'INE substitueix l'Estadística de suspensions de pagaments i declaracions de fallides atès que l'1 de setembre del 2004 va entrar en vigor la Llei orgànica 8/2003 per a la reforma concursal, i la Llei 22/2003 concursal.

Aquest indicador ofereix informació anual del nombre de deutors concursats per naturalesa jurídica i tipus de concurs (voluntari o necessari), a partir de les dades trimestrals que elabora l'INE.

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació que proporciona una mostra de jutjats de tot l'Estat, a través d'uns qüestionaris en què es demanen les característiques dels concursos declarats.

Expedients admesos/presentats a concurs

Expedients presentats pel deutor o el creditor d'aquest deutor en el cas de situació d'insolvència de l'empresa o de situació patrimonial d'incapacitat per fer front regularment a les obligacions contretes pel deutor.

Concurs voluntari

Concurs en què la sol·licitud la presenta el deutor dins dels dos mesos següents a la data en què es va conèixer el seu estat d'insolvència.

Concurs necessari

Concurs en què la sol·licitud la presenta qualsevol dels creditors del deutor i que ha d'especificar l'origen del crèdit, la naturalesa, l'import, la data d'adquisició i el venciment.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: