Saltar al contingut principal

Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs

Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs Catalunya. 2018 (p)
Valor Variació (%)
Deutors concursats 1.577 12,3
Per naturalesa jurídica
persones físiques sense activitat empresarial 607 3,9
empreses concursades 970 18,3
persona física amb activitat empresarial 111 22,0
societat anònima (SA) 74 23,3
societat limitada (SL) 763 16,8
altres 22 37,5
Per tipus de concurs
voluntari 1.548 13,7
necessari 29 -31,0
Unitats: Nombre.
Font: INE. Estadística del procediment concursal.
(p) Dada provisional.
Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs Espanya. 2018 (p)
Valor Variació (%)
Deutors concursats 5.635 -2,1
Per naturalesa jurídica
persones físiques sense activitat empresarial 1.504 0,8
empreses concursades 4.131 -3,1
persona física amb activitat empresarial 333 18,9
societat anònima (SA) 367 -13,6
societat limitada (SL) 3.337 -2,7
altres 94 -26,6
Per tipus de concurs
voluntari 5.287 -1,5
necessari 348 -9,1
Unitats: Nombre.
Font: INE. Estadística del procediment concursal.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 7 de febrer de 2019.

Dades trimestrals

Nota metodològica

L'Estadística del procediment concursal que elabora l'INE substitueix l'Estadística de suspensions de pagaments i declaracions de fallides atès que l'1 de setembre del 2004 va entrar en vigor la Llei orgànica 8/2003 per a la reforma concursal, i la Llei 22/2003 concursal.

Aquest indicador ofereix informació anual del nombre de deutors concursats per naturalesa jurídica i tipus de concurs (voluntari o necessari), a partir de les dades trimestrals que elabora l'INE.

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació que proporciona una mostra de jutjats de tot l'Estat, a través d'uns qüestionaris en què es demanen les característiques dels concursos declarats.

Expedients admesos/presentats a concurs

Expedients presentats pel deutor o el creditor d'aquest deutor en el cas de situació d'insolvència de l'empresa o de situació patrimonial d'incapacitat per fer front regularment a les obligacions contretes pel deutor.

Concurs voluntari

Concurs en què la sol·licitud la presenta el deutor dins dels dos mesos següents a la data en què es va conèixer el seu estat d'insolvència.

Concurs necessari

Concurs en què la sol·licitud la presenta qualsevol dels creditors del deutor i que ha d'especificar l'origen del crèdit, la naturalesa, l'import, la data d'adquisició i el venciment.