Saltar al contingut principal

Procediment concursal. Empreses. Per activitat econòmica i dimensió

Procediment concursal. Empreses. Per activitat econòmica i dimensió Catalunya. 2019 (p)
Valor Variació (%)
Empreses concursades 1.043 0,6
Per activitat econòmica
agricultura i pesca 4 -63,6
indústria i energia 134 0,8
construcció 113 -13,1
comerç 259 9,7
transports i emmagatzematge 60 20,0
hoteleria 73 10,6
informació i comunicacions 58 5,5
immobiliàries financeres i assegurances 41 86,4
activitats professionals i tècniques 82 -4,7
activitats administratives i serveis auxiliars 72 10,8
resta de serveis 58 -38,9
sense classificar 89 1,1
Per dimensió
0 182 -10,3
1 a 9 562 5,4
10 a 49 172 -8,0
50 a 99 22 69,2
100 i més 16 23,1
sense classificar 89 1,1
Unitats: Nombre.
Font: INE. Estadística del procediment concursal.
(p) Dada provisional.
Procediment concursal. Empreses. Per activitat econòmica i dimensió Espanya. 2019 (p)
Valor Variació (%)
Empreses concursades 4.464 3,0
Per activitat econòmica
agricultura i pesca 68 4,6
indústria i energia 598 8,5
construcció 557 -15,7
comerç 1.098 12,5
transports i emmagatzematge 223 7,2
hoteleria 317 18,3
informació i comunicacions 167 9,2
immobiliàries financeres i assegurances 146 9,8
activitats professionals i tècniques 334 6,0
activitats administratives i serveis auxiliars 233 -2,1
resta de serveis 293 -15,6
sense classificar 430 3,1
Per dimensió
0 727 -11,6
1 a 9 2.322 6,1
10 a 49 816 7,2
50 a 99 88 33,3
100 i més 81 5,2
sense classificar 430 3,1
Unitats: Nombre.
Font: INE. Estadística del procediment concursal.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 6 de febrer de 2020.

Dades trimestrals

Nota metodològica

L'Estadística del procediment concursal que elabora l'INE substitueix l'Estadística de suspensions de pagaments i declaracions de fallides atès que l'1 de setembre del 2004 va entrar en vigor la Llei orgànica 8/2003 per a la reforma concursal, i la Llei 22/2003 concursal.

Aquest indicador ofereix informació anual del nombre de deutors concursats per naturalesa jurídica i tipus de concurs (voluntari o necessari), a partir de les dades trimestrals que elabora l'INE.

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació que proporciona una mostra de jutjats de tot l'Estat, a través d'uns qüestionaris en què es demanen les característiques dels concursos declarats.

Expedients admesos/presentats a concurs: Expedients presentats pel deutor o el creditor d'aquest deutor en el cas de situació d'insolvència de l'empresa o de situació patrimonial d'incapacitat per fer front regularment a les obligacions contretes pel deutor.

L'activitat econòmica de l'empresa es determina per seccions, segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques de 2009 (CCAE-09), d'acord amb la informació del DIRCE.