Procediment concursal. Empreses. Per activitat econòmica i dimensió

Procediment concursal. Empreses. Per activitat econòmica i dimensió Catalunya. 2017
Valor Variació (%)
Empreses concursades 747 -18,4
Per activitat econòmica
agricultura i pesca 4 -42,9
indústria i energia 100 -16,0
construcció 79 -50,0
comerç 173 -4,4
transports i emmagatzematge 31 0,0
hoteleria 30 -38,8
informació i comunicacions 42 -2,3
immobiliàries financeres i assegurances 28 -26,3
activitats professionals i tècniques 64 -15,8
activitats administratives i serveis auxiliars 48 -17,2
resta de serveis 62 -11,4
sense classificar 86 0,0
Per dimensió
0 138 -12,7
1 a 9 389 -22,0
10 a 49 105 -25,5
50 a 99 16 33,3
100 i més 13 -35,0
sense classificar 86 0,0
Unitats: Nombre.
Font: INE. Estadística del procediment concursal.
Les dades del darrer any són provisionals.
Procediment concursal. Empreses. Per activitat econòmica i dimensió Espanya. 2017
Valor Variació (%)
Empreses concursades 4.095 -4,7
Per activitat econòmica
agricultura i pesca 50 13,6
indústria i energia 541 2,5
construcció 630 -19,4
comerç 876 -2,1
transports i emmagatzematge 164 10,8
hoteleria 227 -18,1
informació i comunicacions 167 21,0
immobiliàries financeres i assegurances 147 -15,5
activitats professionals i tècniques 334 -4,3
activitats administratives i serveis auxiliars 205 -10,9
resta de serveis 327 1,9
sense classificar 427 3,9
Per dimensió
0 704 -4,9
1 a 9 2.075 -8,3
10 a 49 713 -2,3
50 a 99 97 18,3
100 i més 79 9,7
sense classificar 427 3,9
Unitats: Nombre.
Font: INE. Estadística del procediment concursal.
Les dades del darrer any són provisionals.

El nombre d'empreses concursades a Catalunya l'any 2017 va ser de 747 (segons dades provisionals), xifra que suposa un decrement del 18,4% respecte al 2016. Les activitats econòmiques majoritàries són el comerç, la indústria i energia, i la construcció, que baixen un 4,4%, un 16% i un 50%, respectivament. Per trams d'assalariats, totes les empreses mostren decrements respecte a l'any anterior excepte les de 50 a 99 assalariats, que van augmentar un 33,3%. A Espanya, el nombre d'empreses concursades va disminuir un 4,7% respecte d'un any enrere.

Data de publicació: 7 de febrer del 2018.

Nota metodològica

L'Estadística del procediment concursal que elabora l'INE substitueix l'Estadística de suspensions de pagaments i declaracions de fallides atès que l'1 de setembre del 2004 va entrar en vigor la Llei orgànica 8/2003 per a la reforma concursal, i la Llei 22/2003 concursal.

Aquest indicador ofereix informació anual del nombre de deutors concursats per naturalesa jurídica i tipus de concurs (voluntari o necessari), a partir de les dades trimestrals que elabora l'INE.

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació que proporciona una mostra de jutjats de tot l'Estat, a través d'uns qüestionaris en què es demanen les característiques dels concursos declarats.

Expedients admesos/presentats a concurs: Expedients presentats pel deutor o el creditor d'aquest deutor en el cas de situació d'insolvència de l'empresa o de situació patrimonial d'incapacitat per fer front regularment a les obligacions contretes pel deutor.

L'activitat econòmica de l'empresa es determina per seccions, segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques de 2009 (CCAE-09), d'acord amb la informació del DIRCE.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: