Saltar al contingut principal

Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques

Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques Catalunya. 2019
Valor Variació (%)
Total 995,1 -81,5
Per branques d'activitat (CCAE-2009)
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 57,2 ..
Indústries extractives 0,0 0,0
Indústries manufactureres 385,1 118,2
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 28,3 37,6
Aigua, sanejament i gestió de residus 0,0 ..
Construcció 33,8 187,2
Comerç a l'engròs i al detall 311,8 -83,2
Transport i emmagatzematge 4,9 -96,4
Hostaleria 86,1 105,5
Informació i comunicacions 0,8 -88,7
Activitats financeres i d'assegurances 36,3 138,6
Activitats immobiliàries 15,1 -21,6
Activitats professionals, científiques i tècniques 10,3 -24,1
Activitats administratives i serveis auxiliars 2,8 -84,9
Educació 0,0 -100,0
Activitats sanitàries i de serveis socials 0,1 0,0
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 22,5 1,9
Altres serveis 0,0 ..
Per àrees econòmiques
OCDE 303,4 -94,0
Unió Europea (UE-28) 102,2 -97,8
Amèrica del Nord 175,8 -60,1
Amèrica Llatina 618,7 109,6
Resta d'Amèrica 1,0 ..
Àsia i Oceania 72,8 223,5
Àfrica 17,9 74,5
Paradisos fiscals 3,2 ..
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.
Nota: La suma de les àrees geogràfiques que es mostren no és igual a la inversió total, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques Espanya. 2019
Valor Variació (%)
Total 15.126,0 -53,8
Per branques d'activitat (CCAE-2009)
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 106,2 ..
Indústries extractives 875,6 328,6
Indústries manufactureres 3.407,2 17,4
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 980,7 -15,4
Aigua, sanejament i gestió de residus 161,9 -13,9
Construcció 1.346,5 -49,8
Comerç a l'engròs i al detall 694,3 -78,6
Transport i emmagatzematge 548,9 111,7
Hostaleria 452,8 66,3
Informació i comunicacions 3.426,4 144,2
Activitats financeres i d'assegurances 1.903,6 -86,4
Activitats immobiliàries 638,8 -71,5
Activitats professionals, científiques i tècniques 70,1 -59,3
Activitats administratives i serveis auxiliars 459,4 -36,3
Educació 2,3 -55,5
Activitats sanitàries i de serveis socials 21,9 ..
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 28,5 -40,6
Altres serveis 1,0 ..
Per àrees econòmiques
OCDE 11.053,1 -59,0
Unió Europea (UE-28) 5.934,8 -48,9
Amèrica del Nord 4.021,5 -56,6
Amèrica Llatina 3.733,5 -64,1
Resta d'Amèrica 66,4 -8,9
Àsia i Oceania 880,1 32,5
Àfrica 73,1 -54,8
Paradisos fiscals 66,3 14,1
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.
Nota: La suma de les àrees geogràfiques que es mostren no és igual a la inversió total, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 27 de març de 2020. Propera actualització: 22 de març de 2021

Dades trimestrals

Nota metodològica

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou la financiació entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els prèstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats no cotitzades domiciliades a l'exterior
  • participació en societats cotitzades domiciliades a l'exterior (superior al 10% del capital)
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a l'exterior (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 1.502.530,26 euros

Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

La informació es presenta desagregada per branques d'activitat segons la destinació de la inversió, d'acord amb les seccions de la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.

Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d'Economia i Competitivitat corresponent als 10 darrers anys.

Les dades són provisionals.