Saltar al contingut principal

Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques

Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques Catalunya. 2018
Valor Variació (%)
Total 5.208,5 110,7
Per branques d'activitat (CCAE-2009)
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 3.035,9 ..
Indústries extractives 0,0 -100,0
Indústries manufactureres 146,2 -31,1
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 10,7 -85,8
Aigua, sanejament i gestió de residus 3,0 ..
Construcció 8,7 -6,0
Comerç a l'engròs i al detall 1.788,9 180,4
Transport i emmagatzematge 125,4 -88,5
Hostaleria 40,2 -73,0
Informació i comunicacions 3,5 30,6
Activitats financeres i d'assegurances 4,5 -84,2
Activitats immobiliàries 19,3 -81,3
Activitats professionals, científiques i tècniques 3,3 -75,6
Activitats administratives i serveis auxiliars 18,8 786,7
Educació 0,0 -53,2
Activitats sanitàries i de serveis socials 0,0 -100,0
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 0,0 -100,0
Altres serveis 0,0 ..
Per àrees econòmiques
OCDE 4.928,2 173,8
Unió Europea (UE-28) 4.468,2 293,0
Amèrica del Nord 439,7 -23,6
Amèrica Llatina 209,5 -68,3
Resta d'Amèrica 25,7 ..
Àsia i Oceania 61,0 -5,2
Àfrica 0,4 -84,9
Paradisos fiscals 4,1 ..
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.
Nota: La suma de les àrees geogràfiques que es mostren no és igual a la inversió total, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques Espanya. 2018
Valor Variació (%)
Total 22.415,5 -41,0
Per branques d'activitat (CCAE-2009)
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 3.227,0 ..
Indústries extractives 22,4 -99,3
Indústries manufactureres 2.529,9 -86,2
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 1.121,6 -29,1
Aigua, sanejament i gestió de residus 135,0 449,9
Construcció 1.613,2 11,9
Comerç a l'engròs i al detall 2.572,7 -5,7
Transport i emmagatzematge 227,6 -94,0
Hostaleria 251,6 -23,9
Informació i comunicacions 949,9 -65,3
Activitats financeres i d'assegurances 8.351,5 242,7
Activitats immobiliàries 1.181,6 149,5
Activitats professionals, científiques i tècniques 92,3 -42,4
Activitats administratives i serveis auxiliars 109,3 -48,3
Educació 0,1 -87,8
Activitats sanitàries i de serveis socials 4,0 ..
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 21,9 -64,4
Altres serveis 4,0 ..
Per àrees econòmiques
OCDE 17.218,1 -45,9
Unió Europea (UE-28) 9.374,2 -61,3
Amèrica del Nord 2.515,7 -48,6
Amèrica Llatina 9.662,3 39,9
Resta d'Amèrica 56,1 -85,2
Àsia i Oceania 329,2 -69,9
Àfrica 89,8 -3,3
Paradisos fiscals 36,9 -78,1
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.
Nota: La suma de les àrees geogràfiques que es mostren no és igual a la inversió total, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 21 de març de 2019. Propera actualització: 20 de març de 2020

Dades trimestrals

Nota metodològica

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou la financiació entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els prèstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats no cotitzades domiciliades a l'exterior
  • participació en societats cotitzades domiciliades a l'exterior (superior al 10% del capital)
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a l'exterior (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 1.502.530,26 euros

Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

La informació es presenta desagregada per branques d'activitat segons la destinació de la inversió, d'acord amb les seccions de la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.

Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d'Economia i Competitivitat corresponent als 10 darrers anys.

Les dades són provisionals.