Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques

Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques Catalunya. 2017
Valor Variació (%)
Total 6.543,4 44,6
Per branques d'activitat (CCAE-2009)
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 136,3 569,9
Indústries extractives 0,7 -94,2
Indústries manufactureres 164,0 -59,9
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 91,2 238,8
Aigua, sanejament i gestió de residus 0,0 -100,0
Construcció 6,8 -99,3
Comerç a l'engròs i al detall 575,3 -28,7
Transport i emmagatzematge 3.580,2 211,8
Hostaleria 135,9 379,7
Informació i comunicacions 1.014,2 32,2
Activitats financeres i d'assegurances 767,3 646,5
Activitats immobiliàries 22,8 -85,9
Activitats professionals, científiques i tècniques 13,6 -35,6
Activitats administratives i serveis auxiliars 19,3 364,6
Educació 0,0 36,9
Activitats sanitàries i de serveis socials 0,0 -99,6
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 14,4 -2,7
Altres serveis 1,3 ..
Per àrees econòmiques
OCDE 5.756,0 68,3
Unió Europea (UE-28) 4.893,2 61,6
Amèrica del Nord 493,1 78,9
Amèrica Llatina 715,1 -37,3
Resta d'Amèrica 1,1 -85,6
Àsia i Oceania 239,5 569,6
Àfrica 2,6 -89,5
Paradisos fiscals 16,5 ..
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.
Nota: La suma de les àrees geogràfiques que es mostren no és igual a la inversió total, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques Espanya. 2017
Valor Variació (%)
Total 19.760,8 -47,0
Per branques d'activitat (CCAE-2009)
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 236,9 9,0
Indústries extractives 3.199,2 203,2
Indústries manufactureres 2.396,7 -61,2
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 1.014,3 -77,3
Aigua, sanejament i gestió de residus 0,6 -99,6
Construcció 1.255,1 -56,2
Comerç a l'engròs i al detall 2.557,2 -71,3
Transport i emmagatzematge 3.764,9 146,9
Hostaleria 173,2 93,4
Informació i comunicacions 2.376,4 14,9
Activitats financeres i d'assegurances 2.051,3 -71,5
Activitats immobiliàries 262,3 -80,4
Activitats professionals, científiques i tècniques 111,5 -21,3
Activitats administratives i serveis auxiliars 87,5 -72,8
Educació 0,0 -95,7
Activitats sanitàries i de serveis socials 206,6 ..
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 49,6 -93,5
Altres serveis 17,5 ..
Per àrees econòmiques
OCDE 14.256,1 -47,9
Unió Europea (UE-28) 7.673,3 -63,1
Amèrica del Nord 4.368,1 -21,6
Amèrica Llatina 5.677,3 -42,1
Resta d'Amèrica 606,2 401,3
Àsia i Oceania 969,5 81,3
Àfrica 66,2 -62,3
Paradisos fiscals 541,3 507,9
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.
Nota: La suma de les àrees geogràfiques que es mostren no és igual a la inversió total, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

La inversió bruta a l'estranger de Catalunya l'any 2017 va ascendir a 6.543,4 milions d'euros, un 44,6% més que l'any anterior. Per seccions de la CCAE-2009, cal destacar l'increment del transport i emmagatzematge, com a branca majoritària en termes absoluts. Quant a la distribució geogràfica de la inversió, l'OCDE, principal zona de destinació, mostra un increment del 68,3%. A Espanya, la inversió a l'estranger va disminuir un 47% anual.

Data de publicació: 21 de març del 2018.

Nota metodològica

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou la financiació entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els prèstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats no cotitzades domiciliades a l'exterior
  • participació en societats cotitzades domiciliades a l'exterior (superior al 10% del capital)
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a l'exterior (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 1.502.530,26 euros

Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

La informació es presenta desagregada per branques d'activitat segons la destinació de la inversió, d'acord amb les seccions de la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.

Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d'Economia i Competitivitat corresponent als 10 darrers anys.

Les dades són provisionals.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: