Índex de preus de consum (IPC)

Índex de preus de consum (IPC) Catalunya. 2017
Índex (mitjana anual) Variació (%)
Índex general 102,2 2,2
Aliments i begudes no alcohòliques 101,7 1,7
Begudes alcohòliques i tabac 101,6 1,6
Vestit i calçat 100,6 0,6
Habitatge 103,2 3,2
Parament de casa 100,3 0,3
Medicina 101,2 1,2
Transports 104,7 4,7
Comunicacions 101,2 1,2
Esbarjo i cultura 101,6 1,6
Ensenyament 100,9 0,9
Hotels, cafès i restaurants 102,2 2,2
Altres béns i serveis 101,5 1,5
Unitats: Base 2016=100.
Font: INE.
Índex de preus de consum (IPC) Espanya. 2017
Índex (mitjana anual) Variació (%)
Índex general 102,0 2,0
Aliments i begudes no alcohòliques 101,2 1,2
Begudes alcohòliques i tabac 101,7 1,7
Vestit i calçat 100,5 0,5
Habitatge 103,9 3,9
Parament de casa 99,6 -0,4
Medicina 100,7 0,7
Transports 104,2 4,2
Comunicacions 101,3 1,3
Esbarjo i cultura 101,1 1,1
Ensenyament 100,9 0,9
Hotels, cafès i restaurants 101,9 1,9
Altres béns i serveis 100,9 0,9
Unitats: Base 2016=100.
Font: INE.

Amb la base 2016=100, la mitjana anual de l'IPC l'any 2017 va variar un 2,2% a Catalunya i un 2% a Espanya. Per grups de productes, a Catalunya s'observa que els més inflacionistes van ser transports (4,7%) i l'habitatge (3,2%). En sentit contrari, no hi ha cap grup de productes que hagi baixat. A Espanya, els increments anuals més intensos es van registrar també en transports (4,2%) i l'habitatge (3,9%). Per altra banda només mostra reducció de preus el parament de casa (-0,4%).

Data de publicació: 12 de gener del 2018.

Nota metodològica

L'índex de preus de consum (IPC) mesura l'evolució en el temps del nivell de preus dels béns i serveis de consum adquirits per la població que resideix en habitatges familiars a Espanya. Es considera despesa de consum el flux monetari realment pagat per l'adquisició de béns i serveis tipificats així en una nomenclatura elaborada expressament per l'INE. En queden excloses les despeses que es poden considerar d'inversió, com ara l'adquisició d'habitatge en propietat.

L'IPC es construeix d'acord amb la fórmula de Laspeyres, que és una mitjana aritmètica ponderada dels índexs de preus dels diversos articles de consum considerats. Des del febrer del 2017 s'ha implantat un nou sistema d'índexs de preus de consum, IPC base 2016, que pretén aconseguir una major representativitat en la seva cobertura així com una millor precisió a l'hora de mesurar l'evolució d'aquest indicador, canvis en la composició del cistell de consum i ponderacions més actualitzades.

El nombre de municipis i establiments de la base 2016 és el mateix que a la base anterior. Els preus es recullen en 177 municipis i al voltant de 29.000 establiments serveixen de mostra per recollir els 220.000 preus amb què es calcula cada mes l'IPC.

Els canvis més destacables en la configuració del cistell de consum de la base 2016 són la incorporació dels serveis en línia de vídeo i música, els jocs d'atzar o el cafè monodosi en els productes d'alimentació.

El nombre d'articles que composen la cistella de la compra és de 479.

L'estructura de ponderacions de la base 2016 s'ha elaborat a partir de l'Enquesta de pressupostos familiars (EPF). A més, per determinar l'estructura definitiva, s'ha utilitzat informació d'altres fonts:

  • evolució del consum privat de la Comptabilitat Nacional
  • evolució de preus de l'IPC
  • altres fonts de l'oferta dels diferents sectors

Les despeses de consum s'han classificat d'acord amb una nomenclatura elaborada per l'INE a partir de la ECOICOP (European Classification Of Individual Consumption by Purpose), una nomenclatura harmonitzada de la Unió Europea. Els articles de consum es trien de manera que ofereixin garanties de permanència en el mercat i que siguin consumits habitualment per la població.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: