Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions

Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions Catalunya. 2018
Índex (mitjana anual) Variació (%)
Índex general (IPRI) 103,3 2,7
Indústries extractives 101,9 1,8
Indústries manufactureres 103,6 2,2
indústries de productes alimentaris 100,3 -0,4
fabricació de begudes 106,0 3,3
indústries tèxtils 101,1 0,4
confecció de peces de vestir 101,1 0,5
ind. de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 103,4 1,6
indústries del paper 102,6 2,2
arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 108,5 3,4
indústries químiques 103,9 3,5
fabricació de productes farmacèutics 102,4 1,1
fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 100,9 0,8
fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 101,9 1,1
metal·lúrgia; fab. de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 115,1 5,3
fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 103,7 0,7
fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 101,5 0,3
fabricació de materials i equips elèctrics 100,0 -0,1
fabricació de maquinària i equips ncaa 102,3 1,0
fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 102,1 1,6
fabricació d'altres materials de transport 103,4 0,8
fabricació de mobles 102,8 0,7
indústries manufactureres diverses 98,0 1,4
reparació i instal·lació de maquinària i equips 101,3 0,3
Energia elèctrica i gas 102,0 5,9
Subministrament d'aigua (1) 101,5 1,1
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat i INE.
(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-09
Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions Espanya. 2018
Índex (mitjana anual) Variació (%)
Índex general (IPRI) 104,1 3,0
Indústries extractives 99,9 1,1
Indústries manufactureres 104,6 2,6
indústries de productes alimentaris 100,6 -0,9
fabricació de begudes 105,3 3,2
indústries tèxtils 100,1 0,2
confecció de peces de vestir 100,9 0,1
ind. de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 103,6 2,0
indústries del paper 105,5 3,8
arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 103,9 1,8
indústries químiques 104,7 3,4
fabricació de productes farmacèutics 102,5 0,5
fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 101,0 1,0
fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 101,6 1,4
metal·lúrgia; fab. de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 117,0 4,8
fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 103,5 1,4
fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 99,6 -0,4
fabricació de materials i equips elèctrics 100,8 0,9
fabricació de maquinària i equips ncaa 102,0 1,1
fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 100,8 1,0
fabricació d'altres materials de transport 110,4 1,3
fabricació de mobles 102,9 1,0
indústries manufactureres diverses 100,5 1,2
reparació i instal·lació de maquinària i equips 101,0 -0,1
Energia elèctrica i gas 102,0 5,3
Subministrament d'aigua (1) 100,6 0,5
Unitats: Base 2015=100.
Font: INE.
(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-09

L'índex de preus industrials (IPRI) de Catalunya (segons dades definitives i amb base 2015=100) va augmentar un 2,7% interanual l'any 2018. Per seccions i subseccions de la CCAE-2009, augmenten les indústries extractives (1,8%), les indústries manufactureres (2,2%), l'energia elèctrica i gas (5,9%) i el subministrament d'aigua (1,1%). Dins de les indústries manufactureres, l'increment més intens el registra la metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (5,3%). En sentit contrari, mostren decrements la indústries de productes alimentaris (−0,4%) i la fabricació de materials i equips elèctrics (−0,1%). A Espanya, el 2018 l'IPRI va pujar un 3% amb relació a l'any anterior.

Data de publicació: 25 de gener del 2019. Sèries revisades el 25 d'abril del 2019.

Dades mensuals Estadística IPRI

Nota metodològica

L'índex de preus industrials (IPRI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució dels preus dels productes fabricats per la indústria en la primera etapa de comercialització. Els preus de venda són a sortida de fàbrica, sense despeses de transport ni comercialització vigents en un dia determinat (s'exclouen els preus de llista i de catàleg). No inclouen l'IVA, però sí la resta d'impostos nets de subvencions lligats a la producció.

Els índexs utilitzen la metodologia Laspeyres encadenats, amb ponderacions que s'actualitzen cada any a partir de l'any base (2015), d'acord amb la informació de l'Enquesta industrial d'empreses i d'altres fonts.

Per a l'obtenció d'aquest indicador conjuntural, es realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual que investiga cada mes uns 9.000 establiments. Els més de 1.500 productes industrials que formen la cistella de l'IPRI base 2015 segueixen bàsicament la classificació PRODCOM (Producció Comunitària) relativa a l'harmonització de les estadístiques sobre la producció industrial als països de la Unió Europea.

D'acord amb les normatives de la Unió Europea, a partir del gener del 2018 els índexs es publiquen amb la nova base 2015 i seguint la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009). S'ofereixen les sèries enllaçades a partir del gener del 2002.

La implantació d'aquesta nova base millora la representativitat de l'indicador amb canvis en la composició de la cistella de productes i l'actualització de l'estructura de ponderacions.

La cobertura de l'índex s'estén a tots els sectors industrials (exclosa la construcció). Investiga les branques d'activitat de les indústries extractives, de les indústries manufactureres, del subministrament d'energia elèctrica i gas i del subministrament d'aigua, que corresponen a les seccions B, C, D i E de la CCAE-2009.

La informació de l'IPRI es desagrega en els sis grans sectors industrials establerts en el reglament citat anteriorment, als quals l'Idescat incorpora per a Catalunya de forma addicional una desagregació per als béns d'equipament i intermedis. També s'ofereixen les quatre seccions de la CCAE-09 (indústries extractives, indústries manufactureres, subministrament d'energia elèctrica i gas i subministrament d'aigua) i les divisions de les indústries manufactureres.