Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions

Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions Catalunya. 2017
Índex (mitjana anual) Variació (%)
Índex general (IPRI) 100,5 4,3
Indústries extractives 100,1 0,1
Indústries manufactureres 101,4 2,8
indústries de productes alimentaris 100,7 2,0
fabricació de begudes 102,6 1,9
indústries tèxtils 100,7 0,6
confecció de peces de vestir 100,7 0,3
ind. de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 101,7 0,5
indústries del paper 100,4 1,3
arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 104,9 1,5
indústries químiques 100,4 3,1
fabricació de productes farmacèutics 101,3 0,9
fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 100,1 0,4
fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 100,8 1,0
metal·lúrgia; fab. de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 109,3 12,1
fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 103,0 3,0
fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 101,1 1,0
fabricació de materials i equips elèctrics 100,1 1,0
fabricació de maquinària i equips ncaa 101,2 0,4
fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 100,5 0,6
fabricació d'altres materials de transport 102,6 -0,7
fabricació de mobles 102,0 1,2
indústries manufactureres diverses 96,6 -0,5
reparació i instal·lació de maquinària i equips 101,0 0,3
Energia elèctrica i gas 96,3 12,3
Subministrament d'aigua (1) 100,4 -0,1
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat i INE.
(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-09
Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions Espanya. 2017
Índex (mitjana anual) Variació (%)
Índex general (IPRI) 101,1 4,4
Indústries extractives 98,9 0,5
Indústries manufactureres 102,0 3,8
indústries de productes alimentaris 101,6 2,3
fabricació de begudes 102,0 1,4
indústries tèxtils 99,9 0,2
confecció de peces de vestir 100,8 0,4
ind. de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 101,5 0,6
indústries del paper 101,6 2,3
arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 102,1 1,2
indústries químiques 101,2 3,5
fabricació de productes farmacèutics 102,0 1,2
fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 99,9 0,4
fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 100,2 0,3
metal·lúrgia; fab. de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 111,7 15,7
fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 102,2 2,4
fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 100,0 -0,1
fabricació de materials i equips elèctrics 99,9 0,7
fabricació de maquinària i equips ncaa 101,0 0,3
fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 99,8 0,0
fabricació d'altres materials de transport 108,9 4,2
fabricació de mobles 101,9 0,9
indústries manufactureres diverses 99,3 0,1
reparació i instal·lació de maquinària i equips 101,1 0,6
Energia elèctrica i gas 96,9 7,8
Subministrament d'aigua (1) 100,1 -0,4
Unitats: Base 2015=100.
Font: INE.
(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-09

Data de publicació: 24 de gener del 2018. Sèries revisades el 28 de maig del 2018. Propera actualització: 25 de gener del 2019 Calendari

Nota metodològica

L'índex de preus industrials (IPRI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució dels preus dels productes fabricats per la indústria en la primera etapa de comercialització. Els preus de venda són a sortida de fàbrica, sense despeses de transport ni comercialització vigents en un dia determinat (s'exclouen els preus de llista i de catàleg). No inclouen l'IVA, però sí la resta d'impostos nets de subvencions lligats a la producció.

Els índexs utilitzen la metodologia Laspeyres encadenats, amb ponderacions que s'actualitzen cada any a partir de l'any base (2015), d'acord amb la informació de l'Enquesta industrial d'empreses i d'altres fonts.

Per a l'obtenció d'aquest indicador conjuntural, es realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual que investiga tots els mesos uns 9.000 establiments. Els més de 1.500 productes industrials que formen la cistella de l'IPRI Base 2015 segueixen bàsicament la classificació PRODCOM (PRODucció COMunitària) relativa a l'harmonització de les estadístiques sobre la producció industrial als països de la Unió Europea.

D'acord amb les normatives de la Unió Europea, a partir del gener del 2018 els índexs es publiquen amb la nova base 2015 i seguint la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009). S'ofereixen les sèries enllaçades a partir de gener del 2002.

La implantació d'aquesta nova base millora la representativitat de l'indicador amb canvis en la composició de la cistella de productes i l'actualització de l'estructura de ponderacions.

La cobertura de l'índex s'estén a tots els sectors industrials (exclosa la construcció). Investiga les branques d'activitat de les indústries extractives, de les indústries manufactureres, del subministrament d'energia elèctrica i gas i del subministrament d'aigua, que corresponen a les seccions B, C, D i E de la CCAE-2009.

La informació es desagrega en els sis grans sectors industrials establerts en el reglament citat anteriorment, als quals l'Idescat incorpora per a Catalunya de forma addicional una desagregació per als béns d'equipament i intermedis. També s'ofereixen les quatre seccions de la CCAE-09 (indústries extractives, indústries manufactureres, subministrament d'energia elèctrica i gas i subministrament d'aigua) i les divisions de les indústries manufactureres.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: