Saltar al contingut principal

Personal en R+D. Per sexe i ocupació

Personal ocupat en R+D interna en equivalència a jornada completa (EJC). Per ocupació i sexe Catalunya. 2018
Valor Variació (%)
Total 51.830,4 6,8
Homes 30.853,8 9,5
Dones 20.976,6 2,9
Investigadors 30.391,0 5,1
Homes 18.772,2 7,2
Dones 11.618,7 1,9
Tècnics 16.173,2 11,5
Homes 9.846,3 16,4
Dones 6.327,0 4,6
Altre personal de suport 5.266,2 2,9
Homes 2.235,3 2,2
Dones 3.030,9 3,4
Unitats: Persones en equivalència a jornada completa.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística sobre activitats en R+D de l'INE.
Nota: Personal EJC ocupat en R+D interna feta a Catalunya per les unitats que hi tenen activitat d'R+D, independentment d'on s'ubiqui la seu social.
Personal ocupat en R+D interna en equivalència a jornada completa (EJC). Per ocupació i sexe Espanya. 2018
Valor Variació (%)
Total 225.696,4 4,6
Homes 135.330,5 4,6
Dones 90.365,9 4,6
Investigadors 140.120,1 5,2
Homes 85.762,6 5,2
Dones 54.357,5 5,2
Tècnics 61.200,8 3,7
Homes 37.176,1 3,9
Dones 24.024,7 3,5
Altre personal de suport 24.375,5 3,6
Homes 12.391,8 2,8
Dones 11.983,7 4,4
Unitats: Persones en equivalència a jornada completa.
Font: INE. Estadística sobre activitats en R+D.

Darrera actualització: 29 de maig de 2020.

Estadística RD

Nota metodològica

Les dades de l'esforç a Catalunya en recerca i desenvolupament tecnològic (R+D) provenen de l'Estadística sobre les activitats en recerca científica i desenvolupament tecnològic que realitza l'INE anualment. Per tal de facilitar la comparabilitat amb altres països de la Unió Europea, la metodologia utilitzada en aquesta estadística segueix la proposada per l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), reflectida al Manual de Frascati.

La recerca científica i el desenvolupament tecnològic comprèn el conjunt de treballs creatius i originals que s'emprenen de forma sistemàtica i/o esporàdica amb la finalitat d'augmentar el volum dels coneixements, inclòs el coneixement de l'home, la cultura i la societat, així com la utilització d'aquests coneixements per concebre noves aplicacions.

L'Estadística sobre les activitats de Recerca científica i Desenvolupament tecnològic (R+D) és una estadística censal en els sectors de les Administracions públiques, de l'ensenyament superior, de les institucions privades sense finalitat de lucre (SIPSFL), i una estadística mostral en el sector de les empreses.

Per calcular l'esforç en R+D a Catalunya es mesura principalment la despesa en R+D realitzada dins de la unitat enquestada (despesa interna), i el personal que es destina a aquesta finalitat en equivalència a jornada completa (EJC). Aquesta informació es proporciona per sectors d'execució.

La despesa es presenta en euros corrents i en percentatge respecte al PIB. Per facilitar la comparabilitat d'aquest indicador es fan servir les dades de PIB de la Comptabilitat Regional d'Espanya de l'INE (anys 2002–2008 base 2000, anys 2009–2011 base 2008 i any 2012 en endavant base 2010).

El còmput del personal en equivalència a jornada completa té en compte el personal que treballa a jornada completa en activitats d'R+D i la suma de fraccions de temps dedicat a activitats d'R+D del personal a dedicació parcial en R+D. La informació es proporciona per sexe i es desagrega en 3 categories professionals: personal investigador, tècnic i altre personal de suport.