Licitació oficial d'obres (data d'obertura)

Licitació oficial d'obres (data d'obertura) Catalunya. 2017
Valor Variació (%)
Total licitació 1.640,4 56,3
Per agent contractant:
Administració central 182,0 -45,6
Generalitat 447,4 83,6
Administració local 1.011,0 114,7
Per tipologia d'obres:
Edificació 649,0 50,1
Obra civil 991,4 60,6
Unitats: Milions d'euros.
Font: Cambra Oficial de Contractistes d'Obra de Catalunya.
Les dades del darrer any són provisionals.

La licitació oficial d'obres per data d'obertura de pliques va pujar un 56,3% l'any 2017. Per agent contractant, registra un decrement respecte a l'any anterior l'Administració central (-45,6%), mentre que la Generalitat i l'Administració local augmenten un 83,6% i un 114,7% anual respectivament. Per tipologia d'obres, i respecte a l'any anterior, augmenten tant l'obra civil (60,6%) com l'edificació (50,1%).

Data de publicació: 18 de gener del 2018.

Nota metodològica

La licitació oficial d'obres és un indicador que s'utilitza per fer el seguiment de l'evolució del mercat de la construcció pública. S'obté mitjançant el buidat de tots els anuncis de licitació d'obres en els quals el promotor és una Administració Pública o els seus organismes o empreses i publicats en els diaris oficials. L'import que es computa és el pressupost de licitació (sense incloure l'IVA) i es periodifica temporalment segons la data de l'acte públic d'obertura de les proposicions que fan les empreses licitadores. Les obres adjudicades per procediments sense publicitat s'incorporen per l'import adjudicat i en el moment en què es pren coneixement.

La licitació es classifica segons la tipologia d'obra i es diferencia l'edificació (que inclou tota mena d'edificis, residencials i no residencials) de les obres d'enginyeria civil (totes aquelles obres que no són un edifici).

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: