Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions

Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions Catalunya. 2017
Índex (mitjana anual) Variació (%)
Índex general (IPI) 106,9 3,7
Indústries extractives 94,5 4,7
Indústries manufactureres 107,1 3,6
indústries d'alimentació i begudes 100,1 -1,4
indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat 126,0 9,7
indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats 95,4 -1,1
indústries químiques 106,4 4,6
fabricació de productes farmacèutics 113,0 5,6
fabricació productes cautxú i matèries plàstiques 109,5 4,5
fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 106,8 5,7
metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics 112,1 8,3
materials i equips elèctrics, electrònics i òptics 107,3 4,3
fabricació de maquinària i equips mecànics 112,0 3,2
fabricació de material de transport 101,1 -1,1
altres indústries manufactureres 109,7 8,3
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 103,6 3,5
Subministrament d'aigua 117,6 8,2
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat i INE.
Advertiment
Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions Espanya. 2017
Índex (mitjana anual) Variació (%)
Índex general (IPI) 104,5 2,9
Indústries extractives 96,2 5,0
Indústries manufactureres 105,5 3,1
indústries d'alimentació i begudes 101,8 0,3
indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat 106,5 2,5
indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats 97,3 -1,5
indústries químiques 105,4 3,8
fabricació de productes farmacèutics 106,6 3,0
fabricació productes cautxú i matèries plàstiques 109,0 5,4
fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 105,7 4,3
metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics 106,3 5,5
materials i equips elèctrics, electrònics i òptics 102,9 3,0
fabricació de maquinària i equips mecànics 116,6 10,9
fabricació de material de transport 104,9 -0,8
altres indústries manufactureres 109,3 6,6
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 99,5 1,8
Subministrament d'aigua 105,9 0,3
Unitats: Base 2015=100.
Font: INE.
Advertiment
Advertiment

Data de publicació: 8 de febrer del 2018. Sèries revisades el 13 de juliol del 2018.

Nota metodològica

L'índex de producció industrial (IPI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució de l'activitat productiva de les branques industrials. L'índex té com a objectiu mesurar l'evolució del volum del valor afegit brut generat per les branques industrials i pel conjunt de la indústria. Per tant, mesura els canvis en la producció industrial sense l'efecte dels preus.

Els índexs utilitzen la metodologia Laspeyres, amb ponderacions fixes per a l'any base (2015), d'acord amb la informació de l'Enquesta industrial anual d'empreses (EIAE) i de l'Enquesta industrial anual de productes (EIAP).

Per a l'obtenció d'aquest indicador conjuntural es realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual. Els productes industrials que formen el cistell de l'IPI base 2015 segueixen bàsicament la classificació PRODCOM (PRODucció COMunitària), relativa a l'harmonització de les estadístiques sobre la producció industrial en els països de la Unió Europea.

D'acord amb les normatives de la Unió Europea, a partir del gener de 2018 els índexs es publiquen amb la nova base 2015 i seguint la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009). A més s'ofereixen les sèries enllaçades des del gener del 2002.

La cobertura de l'índex s'estén als sectors industrials, és a dir, les indústries extractives, les indústries manufactureres, el subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat, i el subministrament d'aigua que són, respectivament, les seccions B, C, D i E de la CCAE-09.

La informació es desagrega en els grans sectors industrials establerts en el reglament citat anteriorment, als quals l'Idescat incorpora per a Catalunya de forma addicional una desagregació per als béns d'equipament i per als béns intermedis. També s'ofereixen les quatre seccions de la CCAE-09 i les divisions de les indústries manufactureres amb algunes particularitats:

  • divisions 10, 11 i 12: indústries d'alimentació, begudes i tabac;
  • divisions 13, 14 i 15: indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat;
  • divisions 17 i 18: indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats;
  • la fabricació de productes farmacèutics (divisió 21) està diferenciada de les indústries químiques (divisió 20);
  • divisions 24 i 25: han estat agregades en una única branca metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics);
  • divisions 26 i 27: materials i equips elèctrics, electrònics i òptics;
  • divisions 29 i 30: fabricació de material de transport;
  • altres indústries manufactureres inclou: divisions 16 (fusta i suro), 19 (refinació de petroli), 31 (fabricació de mobles), 32 (manufactures diverses) i 33 (reparació i instal·lació de maquinària i equips).

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: