Creació i dissolució de societats mercantils

Creació i dissolució de societats mercantils Catalunya. Gener del 2019
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Creació de societats mercantils (nombre) 1.698 113 7,1 7,1
Creació de societats mercantils (capital M€) 153,3 52,6 52,2 52,2
Dissolució de societats mercantils (nombre) 298 -15 -4,8 -4,8
Font: Registre Mercantil Central.
Creació i dissolució de societats mercantils Espanya. Gener del 2019
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Creació de societats mercantils (nombre) 8.134 -471 -5,5 -5,5
Creació de societats mercantils (capital M€) 645,4 99,2 18,2 18,2
Dissolució de societats mercantils (nombre) 4.405 176 4,2 4,2
Font: Registre Mercantil Central.

S'han creat 1.698 societats mercantils a Catalunya al gener del 2019, un 7,1% més que al mateix mes de l'any anterior. El capital d'aquestes societats ha augmentat un 52,2% interanual. Pel que fa al nombre de dissolucions, a Catalunya s'ha registrat un decrement interanual del 4,8%. A Espanya, el nombre de societats mercantils constituïdes ha baixat un 5,5% respecte al gener del 2018.

Data de publicació: 4 de febrer del 2019. Propera actualització: 1 de març del 2019

Nota metodològica

La creació de societats mercantils és una variable que presenta una elevada variabilitat en les seves dades mensuals, però és un indicador d'interès, clarament vinculat amb la situació econòmica i les expectatives percebudes pels agents econòmics.

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació que proporciona cada mes el Registre Mercantil Central sobre constitucions (i dissolucions) de societats mercantils. Es tracta de les dades trameses pels registres mercantils provincials perquè siguin publicades posteriorment en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORME).

Per creació de societats mercantils s'entén el nombre de societats inscrites en el Registre Mercantil Central en el mes de referència, independentment de la data en què inicien la seves activitats comercials. Aquestes altes en el Registre Mercantil Central s'efectuen per tipus de societat i valor nominal del seu capital social, segons l'escriptura de constitució.

Per dissolució de societats mercantils s'entén el nombre de baixes en el Registre Mercantil Central, per tipus de societat i valor nominal del seu capital social, segons l'escriptura de dissolució. Aquestes baixes són classificades segons la causa que va justificar la dissolució de la societat.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: