Creació i dissolució de societats mercantils

Creació i dissolució de societats mercantils Catalunya. Octubre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Creació de societats mercantils
Nombre de societats mercantils 1.314 15 1,2 -8,4
Capital (milions d'euros) 74,2 -37,7 -33,7 -28,1
Dissolució de societats mercantils
Nombre de societats mercantils 142 15 11,8 1,7
Font: Registre Mercantil Central.
Creació i dissolució de societats mercantils Espanya. Octubre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Creació de societats mercantils
Nombre de societats mercantils 7.516 310 4,3 0,2
Capital (milions d'euros) 317,0 -70,4 -18,2 0,1
Dissolució de societats mercantils
Nombre de societats mercantils 1.737 60 3,6 3,1
Font: Registre Mercantil Central.

S'han creat 1.314 societats mercantils a Catalunya a l’octubre del 2018, un 1,2% més que al mateix mes de l'any anterior. El capital d'aquestes societats ha disminuït un 33,7% interanual. Pel que fa al nombre de dissolucions, a Catalunya s'ha registrat un increment interanual de l’11,8%. A Espanya, el nombre de societats mercantils constituïdes ha augmentat un 4,3% respecte a l’octubre del 2017.

Data de publicació: 6 de novembre del 2018. Propera actualització: 4 de desembre del 2018

Nota metodològica

La creació de societats mercantils és una variable que presenta una elevada variabilitat en les seves dades mensuals, però és un indicador d'interès, clarament vinculat amb la situació econòmica i les expectatives percebudes pels agents econòmics.

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació que proporciona cada mes el Registre Mercantil Central sobre constitucions (i dissolucions) de societats mercantils.

Per creació de societats mercantils s'entén el nombre de societats inscrites en el Registre Mercantil Central en el mes de referència, independentment de la data en què inicien la seves activitats comercials. Aquestes altes en el Registre Mercantil Central s'efectuen per tipus de societat i valor nominal del seu capital social, segons l'escriptura de constitució.

Per dissolució de societats mercantils s'entén el nombre de baixes en el Registre Mercantil Central, per tipus de societat i valor nominal del seu capital social, segons l'escriptura de dissolució. Aquestes baixes són classificades segons la causa que va justificar la dissolució de la societat.

La referència que s'utilitza en aquesta estadística és la data de publicació en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (B.O.R.M.E.)

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: