Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats

Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats Catalunya. 3r trimestre del 2018
Trimestre actual Trimestre anterior Mateix trimestre any anterior
Total principals mercats 106,7 106,8 106,8
Component preus 101,0 101,4 101,8
Component nominal 105,7 105,3 104,9
Principals mercats de la Unió Monetària 105,4 105,9 105,8
Component preus 105,4 105,9 105,8
Component nominal z z z
Principals mercats de la resta d'Europa 112,5 111,1 111,0
Component preus 86,1 86,8 87,9
Component nominal 130,7 128,1 126,2
Principals mercats de la resta del món 106,3 106,9 107,1
Component preus 102,3 102,7 103,8
Component nominal 103,9 104,0 103,2
Unitats: Base 1999 I trim. = 100.
Font: Idescat i Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, a partir de dades de l'FMI, les Nacions Unides i l'OCDE.
Notes:
Un augment de l'índex denota pèrdua de competitivitat.
Vegeu en la nota metodològica quins països formen els diferents mercats.
(z) Dada no procedent.

L’índex de competitivitat en preus respecte als principals mercats a Catalunya mostra, el tercer trimestre de 2018, un comportament favorable en comparació amb el mateix període de l’any anterior. Aquest comportament està en sintonia amb l’evolució de l’índex de competitivitat en preus de les manufactures catalanes respecte al conjunt dels països industrialitzats.

L’índex de competitivitat en preus respecte dels principals mercats passa de 106,8 a 106,7, de manera que trenca la dinàmica desfavorable iniciada el primer trimestre de 2016. Es registren guanys en l’índex de competitivitat respecte als països de la zona euro per sisè trimestre consecutiu. Als principals mercats de la resta del món, el component nominal rebaixa el seu impacte negatiu i el component de preus impulsa la millora de l’índex de competitivitat. Finalment, en els mercats de la resta d’Europa on el component de preus és també favorable, el component nominal minora l’índex de competitivitat.

Aquestes dades es complementen amb les de l'Índex de competitivat revelada de la indústria. Per principals mercats.

Data de publicació: 18 de febrer del 2019. Propera actualització: 20 de maig del 2019 Calendari

Nota metodològica

L'indicador de posició competitiva en preus es defineix com el producte de la taxa de canvi de l'euro per un índex de preus relatius de les manufactures catalanes (secció C de la CCAE-09).

Un augment de l'índex de posició competitiva en preus s'interpreta com una pèrdua de competitivitat de les manufactures catalanes en relació amb les dels països i mercats competidors. Es produeix un augment de l'índex sempre que l'euro s'aprecia globalment i/o els preus relatius augmenten més (disminueixen menys) a Catalunya que a la resta del món. Cal destacar que aquesta mesura de competitivitat no recull cap altre factor de competitivitat diferent del preu, en particular aquells que modifiquen la qualitat de les manufactures.

Els països considerats principals mercats de Catalunya són:

  • Principals mercats Unió Monetària: Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Països Baixos i Portugal.
  • Principals mercats resta Europa: Dinamarca, Polònia, Regne Unit, Txèquia, Rússia, Suècia, Suïssa, Turquia.
  • Principals mercats resta món: Austràlia, Brasil, Canadà, Corea del Sud, els Estats Units, Índia, Japó, Mèxic i Xina.
  • Total principals mercats: tots els anteriors.

Aquests indicadors tenen la consideració de dades provisionals. Si les fonts internacionals modifiquen les taxes de canvi o els indicadors de preus de períodes anteriors, els indicadors de competitivitat s'actualitzen en conseqüència.

Taules disponibles [+]

Sou aquí: