Inversió estrangera. Per branques d'activitat

Inversió estrangera. Per branques d'activitat Catalunya. 1r trimestre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 345,7 -556,6 -61,7 -61,7
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 16,2 16,1 .. ..
Indústries extractives 0,0 0,0 0,0 0,0
Indústries manufactureres 54,5 -124,0 -69,5 -69,5
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 0,7 0,7 .. ..
Aigua, sanejament i gestió de residus 0,0 -0,1 -97,0 -97,0
Construcció 51,4 6,4 14,1 14,1
Comerç a l'engròs i al detall 24,4 -99,4 -80,3 -80,3
Transport i emmagatzematge 1,6 -53,5 -97,1 -97,1
Hostaleria 5,5 -133,4 -96,0 -96,0
Informació i comunicacions 15,6 11,5 278,9 278,9
Activitats financeres i d'assegurances 23,9 6,5 37,5 37,5
Activitats immobiliàries 102,0 -21,2 -17,2 -17,2
Activitats professionals, científiques i tècniques 33,3 20,4 158,3 158,3
Activitats administratives i serveis auxiliars 6,6 2,4 59,5 59,5
Educació 0,0 0,0 -56,4 -56,4
Activitats sanitàries i de serveis socials 3,0 2,8 .. ..
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 6,9 -28,5 -80,5 -80,5
Altres serveis 0,1 -163,4 -100,0 -100,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.
Inversió estrangera. Per branques d'activitat Espanya. 1r trimestre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 5.914,1 -236,3 -3,8 -3,8
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 73,4 63,0 .. ..
Indústries extractives 0,8 -2,3 -74,0 -74,0
Indústries manufactureres 1.180,7 643,8 119,9 119,9
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 2.611,0 700,3 36,7 36,7
Aigua, sanejament i gestió de residus 27,0 25,8 .. ..
Construcció 154,7 -1.057,7 -87,2 -87,2
Comerç a l'engròs i al detall 458,6 179,3 64,2 64,2
Transport i emmagatzematge 26,5 -121,8 -82,1 -82,1
Hostaleria 87,5 -90,1 -50,7 -50,7
Informació i comunicacions 101,3 -62,1 -38,0 -38,0
Activitats financeres i d'assegurances 216,7 133,7 161,2 161,2
Activitats immobiliàries 615,2 -19,7 -3,1 -3,1
Activitats professionals, científiques i tècniques 186,7 -32,1 -14,7 -14,7
Activitats administratives i serveis auxiliars 16,6 -76,2 -82,1 -82,1
Educació 1,8 -3,0 -62,0 -62,0
Activitats sanitàries i de serveis socials 40,0 -374,6 -90,4 -90,4
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 115,5 21,2 22,4 22,4
Altres serveis 0,2 -163,8 -99,9 -99,9
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

La inversió bruta estrangera a Catalunya ha estat de 345,7 milions d'euros al primer trimestre de l'any 2018, un 61,7% menys que al mateix trimestre de l'any anterior. La branca econòmica (segons la CCAE-2009) que ha tingut més pes sobre el total invertit ha estat la d’activitats immobiliàries, amb un 29,5% sobre el total. A Espanya, la inversió estrangera ha sumat 5.914,1 milions d'euros, un 3,8% menys que al primer trimestre de 2017.

Data de publicació: 28 de juny del 2018. Propera actualització: 20 de desembre del 2018

Nota metodològica

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou el finançament entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els préstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats espanyoles no cotitzades
  • participació superior al 10% en societats espanyoles cotitzades
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals d'empreses estrangeres
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a Espanya (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 3.005.060,52 euros

Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

La informació es presenta desagregada per branques d'activitat segons la destinació de la inversió, d'acord amb les seccions de la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.

Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d'Economia i Competitivitat corresponent als 10 darrers anys.

A partir del 27 de novembre de 2014, els indicadors d'inversió estrangera i d'inversió a l'estranger s'adapten per poder oferir la informació per trimestres.

Les dades són provisionals.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: