Inversió estrangera. Per branques d'activitat

Inversió estrangera. Per branques d'activitat Catalunya. 4t trimestre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 1.068,5 14,9 1,4 -11,7
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 2,4 2,4 .. ..
Indústries extractives 0,0 0,0 .. ..
Indústries manufactureres 545,4 -41,2 -7,0 2,1
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 1,0 -3,3 .. ..
Aigua, sanejament i gestió de residus 0,0 0,0 0,0 -100,0
Construcció 51,5 0,8 1,5 16,1
Comerç a l'engròs i al detall 74,7 16,2 27,7 -27,0
Transport i emmagatzematge 19,7 6,7 .. -55,0
Hostaleria 23,0 -0,3 -1,2 -70,5
Informació i comunicacions 81,0 9,5 .. ..
Activitats financeres i d'assegurances 2,2 -1,3 -36,4 -6,2
Activitats immobiliàries 157,2 10,4 7,1 -54,3
Activitats professionals, científiques i tècniques 99,9 65,1 187,0 119,4
Activitats administratives i serveis auxiliars 2,9 -2,5 -45,7 87,6
Educació 0,0 -10,2 -99,7 -98,6
Activitats sanitàries i de serveis socials 1,6 -29,3 .. ..
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 5,9 -8,2 -58,2 -67,0
Altres serveis 0,0 0,0 .. -53,7
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Inversió estrangera. Per branques d'activitat Espanya. 4t trimestre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 8.694,0 -13,4 -0,2 71,2
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 140,5 -90,5 .. ..
Indústries extractives 1,8 -373,3 .. -97,2
Indústries manufactureres 1.386,3 293,2 26,8 -6,8
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 250,5 149,7 .. 61,6
Aigua, sanejament i gestió de residus 51,4 50,7 .. ..
Construcció 579,5 270,2 87,4 181,5
Comerç a l'engròs i al detall 1.775,2 1.392,6 364,0 102,5
Transport i emmagatzematge 300,3 39,9 15,3 382,7
Hostaleria 268,0 189,2 239,9 46,6
Informació i comunicacions 195,5 -1.229,6 .. 107,4
Activitats financeres i d'assegurances 1.746,7 -43,0 -2,4 -3,0
Activitats immobiliàries 879,1 -80,0 -8,3 -11,4
Activitats professionals, científiques i tècniques 585,0 -554,3 -48,7 -41,0
Activitats administratives i serveis auxiliars 431,1 189,9 78,7 21,8
Educació 9,5 -12,9 -57,6 -34,4
Activitats sanitàries i de serveis socials 27,4 -256,1 .. -53,9
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 61,0 45,9 304,7 311,5
Altres serveis 5,0 4,9 .. -49,5
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

La inversió bruta estrangera a Catalunya ha estat de 1.068,5 milions d'euros al quart trimestre de l'any 2018, un 1,4% més que al mateix trimestre de l'any anterior. La branca econòmica (segons la CCAE-2009) que ha tingut més pes sobre el total invertit ha estat la de les indústries manufactureres, amb un 51% sobre el total. A Espanya, la inversió estrangera ha sumat 8.694 milions d'euros, un 0,2% menys que al quart trimestre de 2017.

Data de publicació: 21 de març del 2019. Propera actualització: 20 de juny del 2019

Nota metodològica

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou el finançament entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els préstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats espanyoles no cotitzades
  • participació superior al 10% en societats espanyoles cotitzades
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals d'empreses estrangeres
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a Espanya (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 3.005.060,52 euros

Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

La informació es presenta desagregada per branques d'activitat segons la destinació de la inversió, d'acord amb les seccions de la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.

Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d'Economia i Competitivitat corresponent als 10 darrers anys.

A partir del 27 de novembre de 2014, els indicadors d'inversió estrangera i d'inversió a l'estranger s'adapten per poder oferir la informació per trimestres.

Les dades són provisionals.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: