Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques

Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques Catalunya. 3r trimestre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 845,4 306,1 56,7 -16,8
OCDE 810,0 297,0 57,9 -11,2
Unió Europea (UE-28) 697,0 243,8 53,8 -13,0
Amèrica del Nord 36,0 24,1 202,1 77,6
Amèrica Llatina 4,0 -7,7 -66,0 -89,2
Resta d'Amèrica 2,3 -0,2 .. ..
Àsia i Oceania 53,0 25,5 .. ..
Àfrica 1,0 0,2 25,6 -40,2
Paradisos fiscals 3,7 1,7 81,6 -54,6
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.
Nota: El total no és igual a la suma de les àrees que es mostren, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques Espanya. 3r trimestre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 7.115,1 1.981,7 38,6 88,4
OCDE 6.731,6 1.766,6 35,6 86,1
Unió Europea (UE-28) 6.232,4 1.512,5 32,0 109,1
Amèrica del Nord 371,8 286,9 338,1 -71,1
Amèrica Llatina 76,8 -48,8 -38,9 -8,8
Resta d'Amèrica 17,3 14,1 450,3 -29,7
Àsia i Oceania 228,1 169,9 .. ..
Àfrica 121,1 118,7 .. ..
Paradisos fiscals 18,5 9,0 93,7 -0,2
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.
Nota: El total no és igual a la suma de les àrees que es mostren, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

La inversió bruta estrangera a Catalunya ha estat de 845,4 milions d'euros al tercer trimestre del 2018, un 56,7% més que al mateix període de l'any anterior. Per àrees geogràfiques, el 82,4% d'aquesta inversió té com a origen la Unió Europea. La inversió estrangera a Espanya ha estat de 7.115,1 milions d'euros, un 38,6% més que al tercer trimestre de l'any 2017.

Data de publicació: 20 de desembre del 2018. Propera actualització: 20 de març del 2019

Nota metodològica

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou el finançament entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els préstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats espanyoles no cotitzades
  • participació superior al 10% en societats espanyoles cotitzades
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals d'empreses estrangeres
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a Espanya (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 3.005.060,52 euros

Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

Les dades per àrees geogràfiques es refereixen al país immediat d'origen de la inversió. S'entén com a país immediat l'indret on resideix el titular directe de la inversió.

La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.

Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d'Economia i Competitivitat corresponent als 10 darrers anys.

A partir del 27 de novembre de 2014, els indicadors d'inversió estrangera i d'inversió a l'estranger s'adapten per poder oferir la informació per trimestres.

Les dades són provisionals.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: