Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat

Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat Catalunya. 4t trimestre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 338,4 -113,9 -25,2 110,7
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 0,0 -26,2 -100,0 ..
Indústries extractives 0,0 0,0 0,0 -100,0
Indústries manufactureres 19,3 -93,8 -82,9 -31,1
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 10,7 10,7 .. ..
Aigua, sanejament i gestió de residus 0,0 0,0 0,0 ..
Construcció 0,9 0,9 0,0 -6,0
Comerç a l'engròs i al detall 113,9 30,3 .. 180,4
Transport i emmagatzematge 125,1 18,6 17,5 -88,5
Hostaleria 38,8 17,0 78,1 -73,0
Informació i comunicacions 1,9 1,5 478,5 30,6
Activitats financeres i d'assegurances 3,6 -19,1 .. -84,2
Activitats immobiliàries 9,1 -68,3 -88,2 -81,3
Activitats professionals, científiques i tècniques 0,0 0,0 -99,7 -75,6
Activitats administratives i serveis auxiliars 15,3 14,5 .. ..
Educació 0,0 0,0 .. ..
Activitats sanitàries i de serveis socials 0,0 0,0 .. ..
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 0,0 0,0 0,0 -100,0
Altres serveis 0,0 0,0 0,0 -98,2
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat Espanya. 4t trimestre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 3.782,5 -16.996,7 -81,8 -41,0
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 47,0 -21,9 -31,7 ..
Indústries extractives 0,1 -611,4 -100,0 -99,3
Indústries manufactureres 508,3 -16.198,3 -97,0 -86,2
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 67,6 -756,8 -91,8 -29,1
Aigua, sanejament i gestió de residus 0,0 -23,3 .. ..
Construcció 1.340,8 1.011,0 306,5 11,9
Comerç a l'engròs i al detall 222,5 -75,5 -25,3 -5,7
Transport i emmagatzematge 135,5 -66,6 -33,0 -94,0
Hostaleria 70,0 -14,9 -17,6 -23,9
Informació i comunicacions 707,4 50,3 7,7 -65,3
Activitats financeres i d'assegurances 625,4 -124,3 .. 242,7
Activitats immobiliàries 26,8 -100,0 .. 149,5
Activitats professionals, científiques i tècniques 9,1 -16,8 -64,7 -42,4
Activitats administratives i serveis auxiliars 16,4 -22,0 .. ..
Educació 0,0 -0,9 .. ..
Activitats sanitàries i de serveis socials 1,4 -1,3 -46,6 -98,6
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 0,0 -11,7 -100,0 -64,4
Altres serveis 3,9 -12,3 -75,7 -79,4
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

La inversió bruta catalana a l'estranger ha estat de 338,4 milions d'euros al quart trimestre de l'any 2018. La branca amb un pes majoritari ha estat la de transport i emmagatzematge (37% del total). La inversió bruta a l'estranger del conjunt de l'Estat espanyol ha sumat 3.782,5 milions d'euros, un 81,8% menys que al mateix període de l'any 2017.

Data de publicació: 21 de març del 2019. Propera actualització: 20 de juny del 2019

Nota metodològica

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou el finançament entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els préstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats no cotitzades domiciliades a l'exterior
  • participació en societats cotitzades domiciliades a l'exterior (superior al 10% del capital)
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a l'exterior (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 1.502.530,26 euros

Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

La informació es presenta desagregada per branques d'activitat segons la destinació de la inversió, d'acord amb les seccions de la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.

Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d'Economia i Competitivitat corresponent als 10 darrers anys.

A partir del 27 de novembre de 2014, els indicadors d'inversió estrangera i d'inversió a l'estranger s'adapten per poder oferir la informació per trimestres.

Les dades són provisionals.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: