Saltar al contingut principal

Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat

Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat Catalunya. 2n trimestre del 2019
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 82,3 -47,0 -36,4 28,5
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 0,0 0,0 0,0 ..
Indústries extractives 0,0 0,0 0,0 0,0
Indústries manufactureres 1,1 -16,0 .. ..
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 0,0 0,0 .. ..
Aigua, sanejament i gestió de residus 0,0 0,0 0,0 ..
Construcció 0,0 -2,9 -100,0 -68,7
Comerç a l'engròs i al detall 4,7 -85,6 .. -96,8
Transport i emmagatzematge 0,0 0,0 .. ..
Hostaleria 46,2 44,9 .. ..
Informació i comunicacions 0,1 -1,0 -92,2 -93,9
Activitats financeres i d'assegurances 6,5 4,0 .. ..
Activitats immobiliàries 0,6 -7,0 -92,6 -74,4
Activitats professionals, científiques i tècniques 0,0 -3,1 -100,0 -99,6
Activitats administratives i serveis auxiliars 0,9 -2,6 .. ..
Educació 0,0 0,0 .. ..
Activitats sanitàries i de serveis socials 0,0 0,0 .. ..
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 22,3 22,3 .. ..
Altres serveis 0,0 0,0 0,0 -100,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat Espanya. 2n trimestre del 2019
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 2.018,4 -1.712,9 -45,9 -65,9
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 4,2 -5,2 -55,2 ..
Indústries extractives 0,3 -1,4 -83,3 -98,2
Indústries manufactureres 1.271,9 717,6 129,5 117,4
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 5,8 -135,4 -95,9 -96,0
Aigua, sanejament i gestió de residus 0,0 -114,3 .. ..
Construcció 38,3 -144,0 -79,0 -31,1
Comerç a l'engròs i al detall 226,6 -61,3 -21,3 -55,7
Transport i emmagatzematge 2,0 -34,7 -94,7 -89,8
Hostaleria 133,7 108,7 435,2 146,9
Informació i comunicacions 181,1 157,8 .. -29,0
Activitats financeres i d'assegurances 100,0 -1.934,1 .. -96,3
Activitats immobiliàries 28,4 -174,9 .. -92,1
Activitats professionals, científiques i tècniques 0,7 -69,3 -98,9 -92,2
Activitats administratives i serveis auxiliars 3,0 -41,5 .. ..
Educació 0,0 0,0 .. ..
Activitats sanitàries i de serveis socials 0,0 0,0 0,0 259,4
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 22,3 19,1 .. 7,6
Altres serveis 0,0 0,0 0,0 25,8
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 20 de setembre de 2019. Propera actualització: 20 de desembre de 2019

Dades anuals

Nota metodològica

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou el finançament entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els préstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats no cotitzades domiciliades a l'exterior
  • participació en societats cotitzades domiciliades a l'exterior (superior al 10% del capital)
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a l'exterior (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 1.502.530,26 euros

Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

La informació es presenta desagregada per branques d'activitat segons la destinació de la inversió, d'acord amb les seccions de la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.

Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d'Economia i Competitivitat corresponent als 10 darrers anys.

A partir del 27 de novembre de 2014, els indicadors d'inversió estrangera i d'inversió a l'estranger s'adapten per poder oferir la informació per trimestres.

Les dades són provisionals.