Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat

Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat Catalunya. 2n trimestre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 172,3 -2.093,0 -92,4 -93,1
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 0,0 -99,8 -100,0 -99,9
Indústries extractives 0,0 -0,7 -100,0 -100,0
Indústries manufactureres 12,3 9,8 383,7 -44,1
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 0,0 0,0 0,0 ..
Aigua, sanejament i gestió de residus 0,0 0,0 0,0 ..
Construcció 0,3 -1,4 -82,5 -39,4
Comerç a l'engròs i al detall 4,9 -45,2 -90,3 -94,0
Transport i emmagatzematge 0,0 -2.047,6 -100,0 -100,0
Hostaleria 1,3 -10,4 -88,8 -93,1
Informació i comunicacions 0,0 -2,8 -99,9 -99,7
Activitats financeres i d'assegurances 143,0 142,7 .. -67,4
Activitats immobiliàries 7,0 -0,7 -9,0 -26,8
Activitats professionals, científiques i tècniques 0,0 -10,5 -100,0 -98,9
Activitats administratives i serveis auxiliars 3,5 -15,6 -81,8 -81,9
Educació 0,0 0,0 .. ..
Activitats sanitàries i de serveis socials 0,0 0,0 .. ..
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 0,0 -10,9 -100,0 -100,0
Altres serveis 0,0 0,0 -100,0 -55,4
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat Espanya. 2n trimestre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 2.796,6 -3.103,8 -52,6 -57,4
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 5,9 -99,4 -94,4 -33,6
Indústries extractives 1,6 -2.282,1 -99,9 -99,3
Indústries manufactureres 206,8 57,0 38,1 -41,3
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 46,1 -273,5 -85,6 -62,2
Aigua, sanejament i gestió de residus 0,0 -0,3 .. ..
Construcció 99,1 10,5 11,9 9,5
Comerç a l'engròs i al detall 157,9 -26,0 -14,2 -61,8
Transport i emmagatzematge 33,7 -2.057,5 -98,4 -97,4
Hostaleria 25,0 -24,4 -49,4 -12,9
Informació i comunicacions 10,9 -151,1 -93,2 -34,2
Activitats financeres i d'assegurances 2.166,1 1.897,3 .. 103,8
Activitats immobiliàries 22,3 -36,1 -61,8 -32,8
Activitats professionals, científiques i tècniques 4,2 -48,3 -92,1 -92,5
Activitats administratives i serveis auxiliars 16,9 -57,0 .. ..
Educació 0,0 0,0 .. ..
Activitats sanitàries i de serveis socials 0,0 0,0 0,0 -98,8
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 0,0 -13,0 -100,0 19,2
Altres serveis 0,0 0,0 -100,0 -56,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

La inversió bruta catalana a l'estranger ha estat de 172,3 milions d'euros al segon trimestre de l'any 2018, i mostra un decrement del 92,4% respecte al mateix període de l'any anterior. La branca amb un pes majoritari ha estat la d’activitats financeres i d’assegurances (83% del total). La inversió bruta a l'estranger del conjunt de l'Estat espanyol ha sumat 2.796,6 milions d'euros, un 52,6% menys que al mateix període de l'any 2017.

Data de publicació: 26 de setembre del 2018. Propera actualització: 20 de desembre del 2018

Nota metodològica

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou el finançament entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els préstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats no cotitzades domiciliades a l'exterior
  • participació en societats cotitzades domiciliades a l'exterior (superior al 10% del capital)
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a l'exterior (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 1.502.530,26 euros

Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

La informació es presenta desagregada per branques d'activitat segons la destinació de la inversió, d'acord amb les seccions de la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.

Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d'Economia i Competitivitat corresponent als 10 darrers anys.

A partir del 27 de novembre de 2014, els indicadors d'inversió estrangera i d'inversió a l'estranger s'adapten per poder oferir la informació per trimestres.

Les dades són provisionals.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: